nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo–Naczyniowego „POLKARD 2009 ”20-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Konkurs ofert - POLKARD 2009 - inwestycje w kardiochirurgii”
Pliki do pobrania
„Konkurs ofert - POLKARD 2009 - inwestycje w kardiochirurgii.”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2009 roku zadania obejmującego wymianę bazy sprzętowej oraz uzupełnienie potrzeb aparaturowych w zakresie sal operacyjnych we wszystkich aktualnie działających ośrodkach kardiochirurgicznych w kraju oraz unowocześnienie bazy sprzętowej w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej w istniejących jednostkach kardiochirurgicznych w celu zapewnienia dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia, mający w swojej strukturze oddział lub klinikę kardiochirurgii.

Wymogi formalne:
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelniona kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa, niż 3.500,00 PLN.
7. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
8. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
9. Informację o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne.
10. Informację o liczbie pacjentów oczekujących na zbiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących.
11. Opis stopnia zużycia aparatury.
12. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo–księgowej programu.

Wymogi merytoryczne:
1. Udokumentowane dysponowanie bazą kardiochirurgiczną oraz kadrą kardiochirurgów (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę).
2. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2009 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
3. Oświadczenie o zakresie możliwego zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych w przypadku poprawy wyposażenia oddziału/ kliniki kardiochirurgii.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii w 2008 i 2009 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii zawierającą:
potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanej aparatury dla oddziału/kliniki,
informację o liczbie łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych w zakładach opieki zdrowotnej w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy populacji powyżej 17 roku życia), według stanu na dzień 1 marca 2008r.
informację o liczbie łóżek w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa , według stanu na dzień 1 marca 2008.
6. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii, wyrażające się w liczbie zabiegów przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie kardiochirurgii.
3. Liczba pacjentów oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących prowadzonej przez oferenta.
4. Średni czas oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury.
6. Łączny koszt realizacji programu.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert - POLKARD 2009 - inwestycje w kardiochirurgii.” O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1462 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.