nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"11-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego”

10-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
POLKARD 2009 – zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.


Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa 2009-06-18


OGŁOSZENIENa podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD” jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Cel szczegółowy Programu POLKARD w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, w ramach którego realizowany jest konkurs, obejmuje: rozwój ogólnopolskiej sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem postaci wtórnych i opornych na leczenie wraz z uzupełnieniem sprzętu w wojewódzkich poradniach konsultacyjnych poprzez zakupienie 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego oraz aparatów USGz możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych.

Elementem finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów tego zadania w 2009 roku
w województwach, w których dotychczas ośrodek referencyjny nie posiada tego typu aparatury.

Wymogi formalne

1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
8. Potwierdzenie i opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie nadciśnienia tętniczego o aktywności ośrodka w zakresie usługowym, organizacyjnym i naukowym dot. nadciśnienia tętniczego na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2007-2008. UWAGA: Konieczne jest przesłanie Konsultantowi Krajowemu załącznika nr 2 wraz ze szczegółowym opisem działalności szkoleniowej i naukowo-edukacyjnej ośrodka.

Wymogi merytoryczne:
1. Występowanie w składzie kliniki lub oddziału, który spełnia kryteria standardu ośrodka referencyjnego na szczeblu wojewódzkim - podane w załączniku nr 3 lub uzyskał warunkową zgodę konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii na realizację zadań takiego ośrodka.
2. Udokumentowane zatrudnienie w jednostce co najmniej 1 specjalisty w dziedzinie hipertensjologii lub w trakcie specjalizacji oraz 1 lekarza wykonującego badania echokardiograficzne i naczyniowe (dotyczy oferentów ubiegających się o aparaty usg).
3. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie aparatu usg w 2009 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
4. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Liczba świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych związanych z diagnostyką nadciśnienia tętniczego oraz leczeniem jego powikłań wykonanych w 2008 roku.
2. Aktywność usługowa, organizacyjna oraz naukowa ośrodka w dziedzinie nadciśnienia tętniczego na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2007-2008.
3. Liczba aparatów echokardiograficznych i usg umożliwiających ocenę dopplerowską tętnic domózgowych i nerkowych będących w dyspozycji oferenta, stopień ich wykorzystania oraz dekapitalizacji, z wyszczególnieniem jednostki (oddziału, kliniki, poradni) specjalizującej się w świadczeniach z zakresu nadciśnienia tętniczego.
4. Liczba i kwalifikacje lekarzy (posiadane specjalizacje) zatrudnionych przez oferenta, z wyszczególnieniem jednostki (oddziału, kliniki, poradni) specjalizującej się w świadczeniach z zakresu nadciśnienia tętniczego.
5. Liczba badań echokardiograficznych oraz liczba badań usg z oceną dopplerowską tętnic domózgowych i nerkowych wykonanych przez oferenta w 2008 roku.
6. Stopień wykorzystania przez ośrodek posiadanej aparatury usg do badań echokardiograficznych i oceny dopplerowskiej tętnic nerkowych i domózgowych u pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie.
7. Liczba 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego będących w dyspozycji oferenta oraz stopień ich dekapitalizacji.
8. Stopień wykorzystania posiadanych 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego wyrażony liczbą 24-godzinnych rejestracji ciśnienia tętniczego wykonanych przez oferenta w 2008 roku u pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie.
9. Zadeklarowana wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – nadciśnienie tętnicze –USG i 24-godzinne rejestratory. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-30Monika Latoszek 

Statystyka strony: 3102 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.