nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD” „POLKARD 2009 - „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.
22-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.
Pliki do pobrania
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009 – sprzęt - elektrofizjologia.”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego wprowadzanie i promowanie nowych technik w zakresie elektroterapii serca oraz poprawę ich dostępności poprzez zakup aparatury i sprzętu do zabiegów w zakresie elektrofizjologii.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest modernizacja lub zakup aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII [aparatura rentgenowska, wielofunkcyjne rejestratory do badań elektrofizjologicznych (EP lab), systemy do trójwymiarowego mapowania serca, aparatura echokardiograficzna do badania wewnątrzsercowego, ablatory (w tym krioablatory), stymulatory wielofunkcyjne].

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia, który spełnia wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w którym istnieje konieczność zakupu lub modernizacji aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa niż 3 500, 00 zł.
8. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymogi merytoryczne
1. Udokumentowane dysponowanie kliniką/oddziałem zapewniającym kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapią oraz pełnym zestawem badań diagnostycznych i metod terapeutycznych chorób układu krążenia.
2. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą wykonywanie zadań w pracowni elektrofizjologii w 2009 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
3. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie elektrofizjologii w 2009 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierającą:
a) potwierdzenie potrzeby zakupu lub modernizacji wnioskowanego sprzętu do pracowni elektrofizjologii określonego oddziału/zakładu/kliniki oferenta;
b) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie według stanu na dzień 30 listopada 2008r.;
c) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie przypadających na 1 mln mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci) według stanu na dzień 30 listopada 2008r.;
d) opis ewentualnych lokalnych dysproporcji w dostępności do świadczeń zdrowotnych i procedur w zakresie wnioskowanej aparatury w województwie według stanu na dzień 30 listopada 2008r.;
i) potwierdzenie, iż w oddziale/klinice zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów. potwierdzenie, iż ośrodek dysponuje bazą elektrofizjologiczną oraz kadrą elektrofizjologów.
5. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Wyposażenie pracowni w aparaturę oraz stopień jej dekapitacji.
2. Wysokość środków własnych pozwalających na współfinansowanie zakupu lub modernizację aparatu – brak współfinansowania dyskwalifikuje wniosek.
3. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie elektrofizjologii.
4. Działalność lecznicza oferenta w latach 2007 i 2008:
a) liczba hospitalizacji;
b) liczba porad ambulatoryjnych;
5. Działalność usługowa oferenta w dziedzinie elektrofizjologii w latach 2006, 2007 i 2008:
a) liczba wykonanych diagnostycznych badań elektrofizjologicznych nie zakończonych ablacją;
b) liczba ablacji serca ogółem;
c) liczba ablacji złożonych;
d) liczba ablacji przy użyciu niefluoroskopowego trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego;
6. Pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego o potrzebie zakupu wnioskowanego aparatu lub modernizacji sprzętu – brak pozytywnej opinii dyskwalifikuje wniosek.
7. Poziom akredytacji przyznanej ośrodkowi elektroterapii przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009 – sprzęt - elektrofizjologia.” O zachowaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1759 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.