nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”14-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

09-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.
Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w 2009 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.

Wymogi formalne

1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymogi merytoryczne:
1. Ośrodek III stopnia referencyjności w dziedzinie kardiologii dziecięcej.
 Wydzielony oddział kardiologii dziecięcej
 Kierownik oddziału - samodzielny pracownik naukowy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej
 Co najmniej 2 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej (lub pediatrii - kardiologii)
 Wydzielona pracownia pediatrycznej kardiologii inwazyjnej na terenie szpitala
 Kierownik pracowni pediatrycznej kardiologii inwazyjnej – specjalista pediatra-kardiolog lub kardiolog dziecięcy
 W oddziale: EKG, ECHO, Holter, próby wysiłkowe
 Wydzielony oddział kardiochirurgii dziecięcej w strukturze ośrodka
2. Dysponowanie kadrą lekarzy zatrudnionych w ośrodku na pełnym etacie samodzielnie wykonujących diagnostyczne i terapeutyczne zabiegi z zakresu pediatrycznej kardiologii inwazyjnej.
3. Potwierdzenie - w formie pisemnej faktu finansowania świadczeń w zakresie pediatrycznej kardiologii inwazyjnej w 2008 i 2009roku (kopia kontraktu zawartego z Ministerstwem Zdrowia).
4. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej o celowości zakupu wysokiej klasy angiografu ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych oraz planu poszerzenia zabiegów naprawczych o zabiegi hybrydowe.
5. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009

Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność ośrodka przystępującego do konkursu wyrażająca się:
 liczbą diagnostycznych cewnikowań serca u pacjentów do 18 roku życia w 2007 i 2008 roku
 liczbą interwencyjnych pediatrycznych zabiegów kardiologicznych u pacjentów do 18 roku życia w 2007 i 2008 roku
 odsetkiem diagnostycznych cewnikowań serca u pacjentów w wieku poniżej 1 roku życia w 2007 i 2008 roku
 odsetkiem interwencyjnych pediatrycznych zabiegów kardiologicznych u pacjentów w wieku poniżej 1 roku życia w 2007 i 2008 roku
 liczbą operacji kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym u dzieci poniżej 18 roku życia w 2007 i 2008 roku
 liczbą operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego u dzieci poniżej 18 roku życia w 2007 i 2008 roku
2. Kadra zatrudniona w ośrodku kardiologicznym
 ogólna liczba lekarzy zatrudnionych w pracowni pediatrycznej kardiologii inwazyjnej
 liczba lekarzy ze specjalizacją z pediatrii - kardiologii lub kardiologii dziecięcej zatrudnionych w pracowni pediatrycznej kardiologii inwazyjnej
3. Wyposażenie pracowni pediatrycznej kardiologii inwazyjnej
 liczba angiografów będących w dyspozycji ośrodka kardiologii dziecięcej
 liczba aparatów do rejestracji parametrów hemodynamicznych w dyspozycji ośrodka kardiologii dziecięcej

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszajacy zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: „POLKARD 2009 – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.” O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1687 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.