nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”16-10-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów””

22-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”
Pliki do pobrania
„Konkurs ofert – POLKARD 2009 – sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w 2009 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych, w tym pierwotnej angioplastyki w świeżym zawale serca, a także tworzenie sal hybrydowych umożliwiających ściślejszą współpracę kardiologów interwencyjnych z kardiochirurgami i chirurgami naczyniowymi

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest wyposażenie hybrydowych sal zabiegowych lub wymiana i uzupełnienie w angiokardiografy ośrodków pełniących 24-godzinne dyżury.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, mające w swojej strukturze pracownie hemodynamiczne, w których istnieje konieczność wymiany angiokardiografów, potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego oraz kierownika programu organizacji systemu 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych w Polsce, w ramach Programu POLKARD na rok 2009 lub ośrodki referencyjne kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii zaczynające program przezskórnego wszczepiania zastawek płucnych lub aortalnych.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymogi merytoryczne:
1. Udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy uprawnionych do samodzielnego wykonywania zabiegów w zakresie kardiologii inwazyjnej – minimum 4 lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę).
2. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie angiokardiografu lub uruchomienie hybrydowej sali zabiegowej do końca grudnia 2009 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
3. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo–księgowej programu.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej w 2009 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Opinię Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii zawierającą:
- potwierdzenie potrzeby zakupu lub wymiany aparatury angiokardiograficznej, oraz zawierająca informację o liczbie mieszkańców przypadającej na 1 funkcjonujący w województwie angiokardiograf,
- potwierdzenie potrzeby i celowości uruchomienia hybrydowej sali zabiegowej
6. Opinia kierownika programu organizacji systemu 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych w Polsce, w ramach programu POLKARD na lata 2009-2011, celowości wymiany aparatury.
7. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej, wyrażające się liczbą zabiegów przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach.
2. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii inwazyjnej.
3. Udział w pełnieniu 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych.
4. Dostępność współpracy z oddziałem/kliniką kardiochirurgii.
5. Liczba i stopień zużycia posiadanych angiokardiografów.
6. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej, w ujęciu wojewódzkim – liczba mieszkańców przypadająca na 1 funkcjonujący w województwie angiokardiograf, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.
7. Wysokość udziału własnego w kosztach zakupu angiokardiografu, lub uruchamianiu hybrydowej sal zabiegowej

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert – POLKARD 2009 – sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów” O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1987 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.