nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

15-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej..
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.
Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%. Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w 2009 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.

Wymogi formalne

1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.

Wymogi merytoryczne:
1. Ośrodek III stopnia referencyjności w dziedzinie kardiologii dziecięcej.
2. Wydzielony oddział kardiologii dziecięcej
3. Kierownik oddziału - samodzielny pracownik naukowy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej
4. Co najmniej 2 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej (lub pediatrii - kardiologii)
5. W oddziale: EKG, ECHO, Holter, próby wysiłkowe
6. Pracownia hemodynamiczna dla dzieci w strukturze ośrodka (zakontraktowane procedury z inwazyjnej kardiologii dziecięcej)
7. Oddział kardiochirurgii w strukturze ośrodka
8. Dysponowanie kadrą lekarzy zatrudnionych w ośrodku na pełnym etacie samodzielnie wykonujących badania echokardiograficzne u dzieci.
9. Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej o celowości zakupu aparatu echokardiograficznego.
10. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:

Aktywność ośrodka przystępującego do konkursu w latach 2007 i 2008 z podaniem następujących danych:
1. liczba hospitalizacji w oddziale kardiologii,
2. liczba pacjentów w poradni kardiologicznej
3. liczbą badań echokardiograficznych,u dzieci
4. liczbą zabiegów cewnikowania serca i angiokardiografii,u dzieci
5. liczba procedur interwencyjnych przezskórnycvh,u dzieci
6. liczba i rodzaj posiadanych aktualnie w ośrodku aparatów echokardiograficznych (z uwzględnieniem: typu, roku produkcji, roku instalacji).
7. liczba lekarzy zatrudnionych w oddziale kardiologii i poradni kardiologicznej
8. liczba lekarzy ze specjalizacją z kardiologii lub kardiologii dziecięcej zatrudnionych w oddziale kardiologii i poradni kardiologicznej
9. liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących badania echokardiograficzne u dzieci z wyodrębnieniem liczby lekarzy posiadających akredytację indywidualną PTK w zakresie echokardiografii pediatrycznej
10. Akredytacja pracowni echokardiografii pediatrycznej Sekcji Echokardiografii PTK

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszajacy zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 - zakup wysokiej klasy echokardiografów – kardiologia dziecięca”. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływy do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1797 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.