nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"08-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyposażenie ośrodków referencyjnych w zakresie nadciśnienia tętniczego w aparaturę do diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa 2009-06-18


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD” jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonych interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Głównym celem w dziedzinie kardiologii jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych procedur niezależnie od miejsca zamieszkania.

Cel szczegółowy Programu POLKARD w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, w ramach którego realizowany jest konkurs, obejmuje: wyposażenie ośrodków referencyjnych
w zakresie nadciśnienia tętniczego w aparaturę do diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu.


Elementem finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów tego zadania w 2009 roku w zakresie aparatury o charakterze skriningowym oraz aparatury polisomnograficznej.

Wymogi formalne
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie o co najmniej 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury.
7. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
8. Potwierdzenie i opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie nadciśnienia tętniczego o aktywności ośrodka w zakresie usługowym, organizacyjnym i naukowym dot. nadciśnienia tętniczego na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2007-2008.
UWAGA: Konieczne jest przesłanie Konsultantowi Krajowemu załącznika nr 2 wraz ze szczegółowym opisem działalności szkoleniowej i naukowo-edukacyjnej ośrodka.
Wymogi merytoryczne:

1. Występowanie w składzie kliniki lub oddziału, który spełnia kryteria standardu ośrodka referencyjnego na szczeblu wojewódzkim - podane w załączniku nr 3 lub uzyskał warunkową zgodę konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii na realizację zadań takiego ośrodka.
2. Udokumentowane zatrudnienie w jednostce co najmniej 1 specjalisty w dziedzinie hipertensjologii i lekarza specjalisty w dziedzinie pulmonologii.
3. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego i aparatury polisomnograficznej w 2009 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
4. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiologii w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Przedstawienie harmonogramu zapewniającego wykonanie zadania w roku 2009.

Kryteria oceny ofert:
1. W jednostce zatrudniony jest co najmniej 1 specjalista w dziedzinie hipertensjologii oraz 1 lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii
2. Liczba świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych związanych z diagnostyką nadciśnienia tętniczego oraz leczeniem jego powikłań wykonanych w 2008 roku.
3. Aktywność usługowa, organizacyjna oraz naukowa ośrodka w dziedzinie nadciśnienia tętniczego na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2007-2008.
4. Liczba aparatów do polisomnografii będących w dyspozycji oferenta, stopień ich wykorzystania oraz dekapitalizacji, z wyszczególnieniem jednostki (oddziału, kliniki, poradni) specjalizującej się w świadczeniach z zakresu nadciśnienia tętniczego.
5. Liczba i kwalifikacje lekarzy (posiadane specjalizacje) zatrudnionych przez oferenta, z wyszczególnieniem jednostki (oddziału, kliniki, poradni) specjalizującej się w świadczeniach z zakresu nadciśnienia tętniczego.
6. Współpraca z ośrodkiem wyspecjalizowanym w dziedzinie pulmonologii.
7. Deklarowana wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta datą i podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zamieści na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, listę ofert spełniających warunki formalne, oraz listę ofert niespełniajacych warunków formalnych, zawierających braki z możliwością ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list w Internecie. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferta powinna zawierać dwie koperty; 1-szą z wymogami formalnymi i 2-gą z pozostałymi dokumentami włożone do wspólnej koperty.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od 19.06.2009 r. - dnia zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – nadciśnienie tętnicze – aparatura polisomnograficzna. O otrzymaniu terminu zgłoszenia oferty decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1629 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.