nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD29.09.2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”
30.07.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert POLKARD 2009: "Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 2009 -06-25OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - „POLKARD”
jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

W dobie rozszerzających się wskazań do leczenia choroby wieńcowej za pomocą rewaskaularyzacji przezskórnej zmienia się profil pacjentów trafiających do leczenia operacyjnego. Doświadczenie w zespołach kardiochirurgicznych wskazuje na to, że w chwili obecnej znaczna część pacjentów poddawanych operacjom pomostowania naczyń wieńcowych była wcześniej leczona za pomocą implantacji stentu czy to w trakcie ostrego zespołu wieńcowego czy też planowo. Powoduje to istotny wzrost kosztów ponoszonych na leczenie choroby wieńcowej. Ponadto pacjenci leczeni uprzednio planowo za pomocą interwencji przezskórnych trafiają do leczenia chirurgicznego na późniejszym etapie choroby będąc zatem pacjentami wyższego ryzyka, o być może trudniejszym przebiegu okołooperacyjnym -tym samym zużywają być może większe środki niż pacjenci leczeni pierwotnie metodą chirurgiczną.

Celem zadania jest zweryfikowanie powyższych twierdzeń, a zwłaszcza :
1. Ustalenie jaki obecnie odsetek chorych kierowanych do leczenia operacyjnego był uprzednio leczony metodą przezskórną –
a) w ostrym stanie wieńcowym,
b) w sposób planowy.
2. Jaki jest obecnie faktyczny koszt leczenia choroby wieńcowej w okresie poprzedzającym leczenie chirurgiczne.
3. Ustalenie czy stan kliniczny chorych poddawanych leczeniu chirurgicznemu, u których dokonano uprzednio interwencji przezskórnej, różni się rzeczywiście od stanu chorych kierowanych bezpośrednio do leczenia chirurgicznego.
4. Czy przebieg okołooperacyjny chorych poddanych uprzedniej interwencji przezskórnej, różni się od przebiegu chorych nie poddanych wcześniej interwencji.
5. Ustalenie czy koszt leczenia chirurgicznego różni się pomiędzy tymi grupami chorych.
6. Jakie są losy stentów wieńcowych u chorych poddanych następnie rewaskularyzacji chirurgicznej ( weryfikacja metodą 64-rzędowej tomografii komputerowej ).

Realizacja zadania powinna być przeprowadzona na podstawie analizy grupy wszystkich kolejnych pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu choroby wieńcowej w ciągu roku w ośrodkach współpracujących w realizacji zadania. Wyniki analizy mogą mieć istotne znaczenie dla planowania polityki zdrowotnej w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego.”

Zadania realizatora obejmują:
1. Stworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczącej wszystkich kolejnych chorych poddawanych operacyjnemu leczeniu choroby wieńcowej w ciągu trwania badania w danym ośrodku.
Baza powinna zawierać:
a) Dane pozwalające na szczegółową ocenę stanu zdrowia pacjenta trafiającego do zabiegu operacyjnego.
b) Dane dotyczące szczegółów diagnostyki i leczenia pacjenta w okresie poprzedzającym przyjęcie do oddziału kardiochirurgii – w tym szczególnie pobytów szpitalnych , koronarografii , zabiegów PCI.
c) Dane dotyczące szczegółów zabiegu operacyjnego i przebiegu pooperacyjnego – w szczególności ewentualnych powikłań okołooperacyjnych.
d) Dane pozwalające na szczegółową ocenę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia chirurgicznego.
2. Oszacowanie faktycznych kosztów wszystkich procedur związanych z diagnostyką i leczeniem poszczególnych chorych od momentu rozpoczęcia diagnostyki do momentu zakończenia leczenia chirurgicznego.
3. Analizę i opracowanie statystyczne uzyskanych wyników celem odpowiedzi na pytania postawione w celach zadania.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:

Wymagania formalne:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z programem POLKARD na 2009 r.
3. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
5. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności informacje o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu.
c) liczbie leczonych rocznie w ośrodku chorych z chorobą wieńcową.
2. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
3. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
4. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2009 roku zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).
6. Oświadczenie o gotowości współpracy ośrodkami, których udział jest przewidziany w realizacji projektu.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowanie wykonywania co najmniej 700 operacji pomostowania naczyń wieńcowych rocznie.
2. Doświadczenie w prowadzeniu baz danych i opracowań statystycznych.

Kryteria oceny ofert:
1. Ilość leczonych rocznie w ośrodku chorych z chorobą wieńcową
2. Doświadczenie w prowadzeniu baz danych i opracowań statystycznych
3. Przedstawienie spójnego programu pozwalającego na realizację celów programu.
4. Dorobek naukowy ośrodka.
5. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Ogłaszający zamieszcza a na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych). Obie opisane koperty należy umieścić w jednej, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2009 r., z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego.”
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 3183 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.