nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Prace modernizacyjno-remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpikOGŁOSZENIE


I. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,
2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego UM w Katowicach, ul. Francuska 20, 40-027 Katowice,
5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,
6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,
7. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa,
8. Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
9. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze,
10. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź,
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M Kopernika SPOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław.

II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - brak następujących dokumentów:
Nieważna polisa OC,
Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (brak pieczątki osoby upoważnionej do podpisu),
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (brak pieczątki osoby upoważnionej do podpisu).
2. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków - brak następujących dokumentów:
Brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność z oryginałem dla Zastępcy Dyrektora Pani mgr Danuty Frenkiel.
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - brak następujących dokumentów:
Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (brak pieczątki osoby upoważnionej do podpisu),
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (brak pieczątki osoby upoważnionej do podpisu).

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Prace modernizacyjno-remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-29Monika Latoszek 

Statystyka strony: 2618 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.