nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

„Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku”I. Lista Oferentów spełniających warunki formalne:
1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok,
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” Sp. z o.o., ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa,
4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
5. Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776, Warszawa,
6. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
7. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44,
8. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin,
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPOZ, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.

II. Lista Oferentów niespełniających warunków formalnych:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, skr. poczt 615, 80-952 Gdańsk, - brak następujących dokumentów:
- brak potwierdzenia podpisem głównego księgowego nazwy banku i numeru konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław - brak następujących dokumentów:
- informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - brak następujących dokumentów:
- Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa - brak następujących dokumentów:
- Braki przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem:
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Brak ważnej polisy OC.

Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT”– „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jacek Mazur
Ogłoszenie konkursowe 29 maja 2009 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1267 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.