nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD - 2009"13.10.2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
24.07.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
POLKARD – „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, dn. 2009-06-29

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.
Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.Celem szczególnym zadania jest: monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia w wybranych ośrodkachPrzedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania pn. „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Wymagania formalne:

1.

Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.


w formacie *pdf

w formacie *rtf

2.

Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.

3.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Statut jednostki.

5.

Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

6.

Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.

7.

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.


Wymagania merytoryczne:
1.

Opracowany harmonogram realizacji zadania, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.w formacie *pdf

w formacie *rtf2.

Informację o prowadzonej działalności badawczej, a w szczególności informacje:

wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem programu,doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu z uwzględnieniem ich skrótowego opisu i uzyskanych efektów.


3.

Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków współuczestniczących w realizacji zadania.


4.

Oświadczenie oferenta, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

5.

Oświadczenie potwierdzające dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.

6.


Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2). Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na to zadanie w roku 2009.


Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1.

Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy, dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.

2.

Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.


Wymagania stawiane oferentom:
1.


Doświadczenie w prowadzeniu programów wieloośrodkowych z zakresu kardiologii dziecięcej.

2.

Doświadczenie w realizacji zadań objętych programem.

3.

Opracowanie projektu o charakterze wieloośrodkowym.


4.

Dysponowanie kadrą specjalistów umożliwiającą realizację projektu.

5.

Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.


Kryteria oceny ofert:
1.
Aktywność zawodowa oferenta wyrażająca się w liczbie hospitalizacji i porad ambulatoryjnych dzieci z chorobą układu krążenia, liczbie nieinwazyjnych i inwazyjnych badań diagnostycznych układu krążenia, liczbie zabiegów operacyjnych i terapeutycznych przezskórnych wykonanych w 2007 i 2008 roku oraz liczbie lekarzy ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej i/lub pediatrów-kardiologów oraz psychologów zatrudnionych w ośrodku.

2.

Dorobek ośrodka w dziedzinie zadań przewidzianych w programie.

3.

Dotychczasowy udział w badaniach prowadzonych w ramach Programu POLKARD lub w innych programach prowadzonych na szeroką skalę.

4.


Zawartość merytoryczna programu.


Uwaga!


Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.


Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 29-06-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1.

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

2.

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”. Dane merytoryczne oferty.


Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1860 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.