nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem”

Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2009 - 06 - 30


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009” - „POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem”.

Celem szczegółowym zadania jest wprowadzenie do polskich szkół podstawowych
i gimnazjów nowoczesnego nauczania w zakresie promocji zdrowia oraz prewencji chorób serca i naczyń. Szkoła jest podstawowym i decydującym ogniwem w kształtowaniu właściwych nawyków zachowań prozdrowotnych społeczeństwa, a wychowanie dla zdrowia powinno stanowić jedno z najważniejszych jej zadań. Taki cel szczegółowy stanowi nawiązanie do tradycji Komisji Edukacji Narodowej i jej koncepcji „wychowania co do zdrowia".

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:

Wymagania formalne:

1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentem programu POLKARD.
3. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
5. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu.
2. Informację o prowadzonej działalności klinicznej i badawczej, a w szczególności dane o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu.
3. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
4. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2009 roku zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Zakres merytoryczny projektu: Multimedialny, interaktywny program edukacyjny powinien obejmować niezbędne minimum wiedzy na temat współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych prowadzących do powstawania chronicznych schorzeń, w tym chorób serca, oraz podstawowe informacje o aspektach ekonomicznych zdrowia. W efekcie młodzież powinna być przygotowana do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących ich zdrowia. Projekt może odnosić się również do spraw moralno-etycznych dotyczących zdrowia i choroby, w tym nierówności w zdrowiu i uwarunkowań społecznych zdrowia, problemów współczesnej transplantologii oraz przedstawiać nowoczesne spojrzenie na nutrigenomikę i jej wpływ na przyszłe potomstwo.
2. Dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne oferenta w prowadzeniu projektów badawczych i interwencyjnych w zakresie edukacji zdrowotnej u dzieci i młodzieży.
3. Udokumentowana realizacja projektów w dziedzinie edukacji zdrowotnej o zasięgu regionalnym i / lub ogólnopolskim.
4. Dysponowanie kadrą specjalistów (specjaliści w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia, pedagodzy itp.) umożliwiającą realizację projektu.
5. Udokumentowane doświadczenie we współpracy z mediami ( TV, radio, prasa, portale internetowe itp.).
6. Dysponowanie możliwością obsługi finansowej, księgowej i prawnej programu.

Preferowane będą projekty wieloośrodkowe, w celu wykorzystania dotychczasowych różnorodnych doświadczeń w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży oraz ułatwienia wdrożenia ogólnopolskiej realizacji programu.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań określonych dla oferentów.
2. Zawartość merytoryczna przygotowanego projektu, szczególnie w zakresie metod realizacji zadania i sposobów monitorowania jego efektów.
3. Zasięg proponowanego projektu.
4. Dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne oferenta w dziedzinie zadań przewidzianych w zadaniu.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
 Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 Ogłaszający zamieszcza a na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych). Obie opisane koperty należy umieścić w jednej, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2009 r.,
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem”.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1727 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.