nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”08-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior).Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”

07.08.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD

Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, 2009-07-02OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Celem głównym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”: jest prowadzenie takich działań, które
w sposób bezpośredni poprzez prowadzenie określonej interwencji, lub pośredni poprzez wzmacnianie działań realizowanych w systemie zdrowotnym w Polsce spowodują redukcję umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego,
w szczególności zmniejszenie umieralności przedwczesnej w latach 2003-2012 co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest: wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzących do rozpowszechniania działań i zachowań prewencyjnych chorób układu krążenia u osób starszych. Realizacja obejmie działanie edukacyjne ( dotyczące zapobiegania takim schorzeniom, jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu i niewydolność krążenia) oraz interwencyjne (cykl pokazowy ćwiczeń fizycznych uwzględniających indywidualny profil chorób układu krążenia, ich czynników ryzyka i innych współistniejących schorzeń i niepełnosprawności).


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pt: „Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”.


Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Wymagania formalne:

1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
7. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
1. Opracowany harmonogram realizacji zadania, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający wykonanie zadania w 2009 roku.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Plan rzeczowo – finansowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2. Kosztorys nie może zawierać wydatków majątkowych, w tym zakupy jednostkowe nie mogą przekroczyć 3.500PLN.
3. Informację o działalności oferenta w zakresie: prowadzenia badań epidemiologicznych oraz interwencji prewencyjnych i edukacyjnych.
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.
5. Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków współuczestniczących w realizacji zadania.
6. Oświadczenie oferenta, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.
7. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2). Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na to zadanie w roku 2009.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne oferenta w prowadzeniu projektów badawczych i interwencyjnych zakresie edukacji w zakresie edukacji i prewencji chorób układu krążenia, w tym aktywności fizycznej jako narzędzia prewencji, u osób starszych.
2. Udokumentowana realizacja projektów w dziedzinie edukacji i prewencji chorób układu krążenia, w tym aktywności fizycznej jako narzędzia prewencji, u osób starszych.
3. Dysponowanie kadrą specjalistów (specjaliści w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia, fizjoterapeuci, pedagodzy itp.) umożliwiającą realizację projektu.
4. Dysponowanie możliwością obsługi finansowej, księgowej programu.
5. Preferowane będą projekty wieloośrodkowe, w celu wykorzystania dotychczasowych różnorodnych doświadczeń w dziedzinie edukacji i prewencji u osób starszych.

Kryteria oceny ofert:
1. Zawartość merytoryczna przygotowanego projektu, szczególnie w zakresie metod realizacji zadania i sposobów monitorowania jego efektów.
2. Zasięg proponowanego projektu.
3. Dorobek naukowy oferenta w zakresie zadań przewidzianych w projekcie.
4. Doświadczenie praktyczne oferenta w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
5. Przygotowanie i kwalifikacje kadry ośrodka do realizacji zadania.
6. Wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.
7. Łączna wysokość środków na realizację zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na to zadanie w roku 2009.

Uwaga!
 Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem oraz datą.
 Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach; 1-sza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, 2-ga merytorycznych.
 Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia 02-07-2009 roku zawieszenia w Internecie ogłoszenia o konkursie z adnotacją na kopertach:
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”. Dane merytoryczne oferty.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „POLKARD 2009- Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby urzędu. W przypadku przekroczenia terminu przez oferenta złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2257 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.