nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

11.08.2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

Pliki do pobrania
„Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, w obszarze zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dnia 8 lipca 2009 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości
oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”, w obszarze zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.

I. Cele ogólne „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” to:
- powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
- zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
- zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Poprawa sposobu żywienia, zwiększenie aktywności fizycznej i poprawa stanu odży¬wienia ludności w Polsce w celu zatrzymania epidemii nadwagi i otyłości oraz zmniejszenia wydatków na ochronę zdrowia, a także zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych ma nastąpić poprzez:
- ułatwienie świadomego wyboru produktów spożywczych poprzez edukację społeczeń¬stwa, w tym na temat znakowania żywności i oświadczeń żywieniowych,
- współpracę z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji żywności o walorach prozdrowotnych,
- stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej przewlekłych chorób niezakaźnych,
- ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się zdrowiem człowieka (lekarze, pielęgniarki, dietetycy),
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa dietetycznego do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz szpitali,
- oddziaływanie na rzecz stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych na terenie szkół i miejsc zamieszkania,
- wdrażanie standardów żywienia w szpitalach w celu poprawy skuteczności leczenia i zmniejszenia jego kosztów,
- opracowanie i wdrażanie systemu poradnictwa w zakresie poprawy aktywności ruchowej pacjentów hospitalizowanych z różnych przyczyn w celu poprawy skuteczności leczenia.

II. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania składającego się z następujących podzadań:
1. opracowanie propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach, w tym:
- przygotowanie ekspertyzy oceniającej stan poradnictwa dietetycznego w Polsce,
- przeprowadzenie konsultacji z ekspertami m. in. z zakresu dietetyki, szczególnie z Polskim Towarzystwem Dietetyki,
- zebranie i opracowanie propozycji systemu poradnictwa dietetycznego na podstawie ekspertyzy i przeprowadzonych konsultacji, przygotowanie do druku.
2. opracowanie podręcznika (praktycznego poradnika) dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach na temat roli żywienia i poradnictwa dietetycznego w prewencji i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym w szczególności otyłości, w tym:
- zebranie materiałów, przygotowanie i opracowanie podręcznika, przygotowanie do druku.
3. opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania, w tym:
- zebranie i przygotowanie materiałów, opracowanie broszury, przygotowanie do druku.
Istnieje możliwość złożenia oferty na realizację części lub całego zadania.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Ofertę realizacji programu (z podziałem na podzadania) zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach programu, w tym również:
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści opracowania dotyczącego propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach,
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści podręcznika dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach,
- opis proponowanego zakresu tematyki oraz spis treści opracowania zawierającego zalecenia dla lekarzy, pielęgniarek dotyczące diagnozowania zaburzeń odżywiania.
3. Plan rzeczowo-finansowy (osobny dla każdego podzadania) na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Plan rzeczowo-finansowy.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. Harmonogram realizacji zadania (osobny dla każdego podzadania).
5. Informację o prowadzonej działalności, zawierającej dane o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzający status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
d) o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju (osobną dla każdego podzadania), przygotowaną wg załącznika nr 3,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
e) statut jednostki.
6. Pisemną zgodę Oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 4.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
7. Oświadczenia, przygotowane wg załącznika nr 5, o:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane Oferentom”.
IV. Wymagania stawiane Oferentom:
1) posiadanie kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: m. in. lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epidemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
2) prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
3) posiadanie uznanego dorobku, wynikającego z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
4) aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
5) prowadzenie badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.
V. Kryteria oceny ofert:
1) propozycja Oferenta odnośnie doboru tematyki opracowania dotyczącego propozycji systemu poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach; podręcznika dla dietetyków pracujących w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz szpitalach; opracowania zawierającego zalecenia dla lekarzy, pielęgniarek dotyczące diagnozowania zaburzeń odżywiania,
2) spełnianie wymogu posiadania kadry wyspecjalizowanej w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz chorób metabolicznych skupiającej specjalistów: m. in. lekarzy związanych z profilaktyką i leczeniem chorób metabolicznych, dietetyków, specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia, psychologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, specjalistów z zakresu epidemiologii ds. żywienia i stanu odżywienia, specjalistów z zakresu prawa dotyczącego spraw związanych z żywnością i żywieniem,
3) udokumentowane prowadzenie badań naukowych nad otyłością i leczeniem chorych z otyłością i innymi zaburzeniami odżywiania,
4) udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań naukowych i zadań wdrożeniowych, które stanowią przedmiot zadania,
5) udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, UE w zakresie żywności i żywienia,
6) realizacja badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia,
7) udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań epidemiologicznych w zakresie żywności i żywienia.
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
5. Ofertę składa się w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej wspólnej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011” zadania: „wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”.

VII. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2009 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Zdrowia.

VIII. Uwaga!
1. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane Oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
6. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3244 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.