nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"20.08.2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalność Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składniki i produkty krwiopochodnych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfzałączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtfOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następującego zadania na rok 2009:
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, poprzez wykonanie następujących czynności: - Opracowanie szczegółowych wytycznych wraz ze wskazaniami medycznymi w zakresie leczenia krwią i jej składnikami w zakładach opieki zdrowotnej.
II. Cele programu pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.

Celem szczegółowym programu jest:

„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” poprzez opracowanie szczegółowych wytycznych wraz ze wskazaniami medycznymi w zakresie leczenia krwią i jej składnikami, a także produktami krwiopochodnymi w zakładach opieki zdrowotnej.
III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa oferenta,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym również dołączone informacje o:
- propozycji konspektu wytycznych uwzględniających sposób optymalnego wykorzystania krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych w lecznictwie,
- sposobie wdrożenia wytycznych,
- dostępie do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w zakresie leczenia krwią i jej składnikami (w szczególności lekarzy transfuzjologów, hematologów, anestezjologów, chirurgów),
- współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie krwiolecznictwa,
- publikacjach naukowych wynikających z wykonywania badań w zakresie krwiolecznictwa oraz doświadczeniu w zakresie działalności naukowej dotyczącej krwiolecznictwa.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 3.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 4.
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, przygotowane wg załącznika nr 5. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl lub na stronie Narodowego Centrum Krwi pod adresem: www.nck.gov.pl.
8. Oświadczenie oferenta potwierdzające prawdziwość danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 6
9. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 7.
IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa,
- posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie leczenia krwią i jej składnikami (w szczególności lekarzy transfuzjologów, hematologów, anestezjologów, chirurgów),
- doświadczenie w tworzeniu publikacji naukowych,
- aktywna współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie krwiolecznictwa;
- zaplecze naukowo-badawcze.
V. Kryteria oceny ofert:
- propozycja oferenta dotycząca konspektu wytycznych, o których mowa w części I,
- spełnianie wymogu posiadania lub dostępu do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w zakresie leczenia krwią i jej składnikami (w szczególności lekarzy transfuzjologów, hematologów, anestezjologów, chirurgów),
- udokumentowana współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie krwiolecznictwa,
- udokumentowany publikacjami dorobek, wynikający z wykonywania badań w zakresie krwiolecznictwa,
- doświadczenie w zakresie działalności naukowej dotyczącej krwiolecznictwa.
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny mieć nadane numery, a ich zestawienie powinno być dołączone na osobnym piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez przedstawiciela oferenta zgodnie z wpisem do KRS, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”. Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją na niej: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” zadanie 4: „Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie”
VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 022 860 65 20, fax.: 022 860 65 30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.
VIII. Uwaga!
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
- Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.


załączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2967 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.