nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"20.08.2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Pliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru poprzez zakup dla RCKiK mobilnych punktów poboru krwi w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtfzałączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtfOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów następującego zadania na lata 2009-2014:
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru poprzez zakup dla RCKiK mobilnych punktów poboru krwi w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

II. Cele programu pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.

Celem szczegółowym programu jest:
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) pełna nazwa oferenta,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faksów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym również dołączone informacje o:
- liczbie posiadanych mobilnych punktów poboru,
- roku produkcji posiadanych mobilnych punktów poboru oraz liczbie lat eksploatacji (jeżeli jest inna niż wynika z roku produkcji),
- liczbie donacji pobranych w roku 2008 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w regionie działania RCKiK (zgodnie ze statutem),
- liczbie donacji pobranych „na ekipach” w roku 2008,
- planowanym przyroście liczby pobieranych donacji (%wzrost) w latach 2010-2014.
3. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań przygotowaną wg załącznika nr 2.
4. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyciąg z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 3.
6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 4.
7. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, przygotowane wg załącznika nr 5. Program dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www2.mz.gov.pl lub na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi pod adresem www.nck.gov.pl.
8. Oświadczenie oferenta potwierdzające prawdziwość danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 6.
9. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 7.
10. Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury wspólnego zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wg załącznika nr 8.

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
- jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi ( Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.).

V. Kryteria oceny ofert:
- liczba posiadanych mobilnych punktów poboru,
- rok produkcji posiadanych mobilnych punktów poboru oraz liczba lat eksploatacji (jeżeli jest inna niż wynika z roku produkcji,
- liczba donacji krwi pełnej konserwowanej pobranych „na ekipach wyjazdowych” w roku 2008,
- liczba donacji krwi pełnej konserwowanej pobranych w roku 2008 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w regionie działania RCKiK (zgodnie ze statutem),
- planowany przyrost liczby pobieranych donacji (%wzrost) w roku 2010.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, powinny mieć nadane numery, a ich zestawienie powinno być dołączone na osobnym piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez przedstawiciela oferenta zgodnie z wpisem do KRS, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ofertę należy złożyć w dwóch osobnych kopertach:
- pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych”,
- druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne – z adnotacją na kopercie „Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych”. Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją na niej: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” zadanie 2:

„Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru”

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 022 860 65 20, fax.: 022 860 65 30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.

VIII. Uwaga!
- Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
- Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu. Warunki formalne zostaną spełnione, jeżeli do oferty zostaną dołączone wszelkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty i materiały wymienione w części III ogłoszenia i sporządzone zgodnie z opisem zamieszczonym w części VI ogłoszenia. Warunki merytoryczne zostaną spełnione, jeżeli oferta spełni wymagania stawiane oferentowi określone w części IV ogłoszenia zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w części V ogłoszenia.
- Ogłaszający zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

załączniki 1-8

w formacie *pdf
w formacie *rtf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2897 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.