nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na wybór realizatorów programu pn.: ”Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”04-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
17-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Pliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – ”Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2009.07.28OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2009 rok.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie, (które zostały skierowane na leczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie którego dokonały czynów niebezpiecznych, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
dobudowywanie części budynku, wykonanie drogi dojazdowej, podjazdów itp.
oraz :
dostosowanie pod kątem zapewnienia stałego nadzoru nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie, polegające m.in. na zabezpieczeniu:
1. drzwi i okien wyposażonych w urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu;
2. systemu telewizji wewnętrznej umożliwiającego obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
3. elektronicznego systemu sygnalizującego niekontrolowane otwarcie drzwi i okien, w zakresie niezbędnym do dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu oraz środka leczniczego o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 692),
2. z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854).

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- rodzaj możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
określenie liczby nowych miejsc, przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Środek leczniczy:
Możliwość zapewnienia (w odniesieniu do warunków wzmocnionego zabezpieczenia wobec nieletnich) stałego nadzoru nad nieletnimi przebywającymi w zakładzie poprzez:
zainstalowanie:
drzwi i okien wyposażonych w urządzenia uniemożliwiające nieletnim samowolne oddalenie się z zakładu; systemu telewizji wewnętrznej umożliwiającego obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy, elektronicznego systemu sygnalizującego niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
oraz poprzez:
posiadanie bezpośredniego dostępu do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
zatrudnienie personelu pracującego z nieletnimi w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu (liczba łóżek w zakładzie);
dysponowanie odpowiednimi warunkami do realizacji obowiązku szkolnego,
oraz koszt przypadający na utworzenia jednego nowego miejsca przeznaczonego do wykonywania środka leczniczego.

Środek zabezpieczający
Możliwość zapewnienia: (odpowiednio w odniesieniu do warunków podstawowego
i wzmocnionego zabezpieczenia
) stałego nadzoru nad dorosłymi sprawcami czynów zabronionych przebywającymi w zakładzie poprzez :
wyposażenie okien i drzwi w urządzenia uniemożliwiające sprawcom samowolne opuszczenie zakładu;
wyposażenie w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
wyposażenie w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy;
posiadanie możliwości wydzielenia od 10-łóżkowych do 20-łóżkowych pododdziałów;
posiadanie możliwości bezpośredniego dostępu do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
zatrudnianie personelu w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu,
oraz koszt przypadający na utworzenia jednego nowego miejsca przeznaczonego do wykonywania środka zabezpieczającego.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2) Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący: Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3105 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.