nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”18-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, dnia 2009-07-30OGŁOSZENIE KONKURSOWE- „POLKARD 2009”- „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”- jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia), co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem szczegółowym zadania, będącego przedmiotem konkursu, jest poznanie rzeczywistej charakterystyki chorych poddawanych zabiegom kardiologii interwencyjnej oraz ocena jakości zabiegów wykonywanych w Pracowniach Hemodynamicznych w Polsce.

Do konkursu mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w strukturach akademickich lub badawczych, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Program powinien mieć charakter wieloośrodkowy, ogólnopolski.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:

1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
8. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej OC.
9. Oświadczenia oferenta o możliwości obsługi finansowo- księgowej.

Wymagania merytoryczne:
1. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (tabela nr 1 i tabela nr 2).
2. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania zapewniający wykonanie w 2009 r., zawierający opis celów i podstawowych etapów, korespondujący z informacjami zawartymi przez oferenta w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskiej bazy danych interwencji wieńcowych obejmującej co najmniej 90% wszystkich polskich ośrodków wykonujących zabiegi terapeutyczne.
Udokumentowane posiadanie w strukturze ośrodka oferenta pracowni hemodynamicznej z klasą akredytacji C Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zgoda Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych (SISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na użycie Ogólnopolskiej Elektronicznej Bazy Danych SISIN w celach prowadzenia rejestru przez ośrodek oferenta.
Deklaracja nawiązania współpracy w realizacji programu z Narodowym Funduszem Zdrowia (logistyka, weryfikacja uzyskiwanych danych, informacje o losach odległych chorych).
4. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany, o przystąpieniu do realizacji zadania.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo – finansowym (tabela nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Kryteria oceny ofert:
1. Proponowany harmonogram, plan finansowo-rzeczowy oraz sposób i zakres realizacji celów zadania.
2. Zgoda Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo - Naczyniowych (SISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na użycie Ogólnopolskiej Elektronicznej Bazy Danych SISIN w celach prowadzenia rejestru przez ośrodek oferenta.
3. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.
4. Udokumentowane posiadanie w strukturze ośrodka oferenta pracowni hemodynamicznej z klasą akredytacji C Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
5. Deklaracja nawiązania współpracy w realizacji programu z Narodowym Funduszem Zdrowia (logistyka, weryfikacja uzyskiwanych danych, informacje o losach odległych chorych).
6. Wieloośrodkowy charakter programu.
7. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej, informatycznej oraz statystycznej programu.

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych).
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”. Dane formalne.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej i przesłać, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1709 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.