nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”13-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
15-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Neurologia - szkolenia personelu medycznego”.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – POLKARD 2009 – „Neurologia-szkolenia personelu medycznego”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dnia 23-07-2009


OGŁOSZENIE KONKURSOWE- „POLKARD 2009”- „NEUROLOGIA- SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO.”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn. „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”

Realizator zadania przeprowadzi 3 rodzaje szkoleń dla personelu medycznego:
a. Szkolenia lekarzy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Pogotowia i Ratowników Medycznych. Podkreślenie problemu diagnostyczno-terapeutycznego przemijających napadów niedokrwienia. Kursy szkoleniowe po 30 godzin wykładów;
b. Szkolenia w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych;
- kurs przygotowawczy wykonanie 10 angiografii,
- wykonanie 6 procedur mechanicznego usunięcia zakrzepu z tętnic wewnątrzmózgowych;
c. Szkolenia pielęgniarek, fizjoterapeutów, neuropsychologów i logopedów; Kursy szkoleniowe po 30 godzin wykładów, w zakresie pielęgnacji, fizjoterapii, rehabilitacji mowy i funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:

1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 i załącznik nr 2 , do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju
8. Uwierzytelniona kopia polisy OC
9. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.

Wymagania merytoryczne:
1. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r., zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
2. Zakres działalności usługowej w zakresie chorób naczyniowych mózgu oraz wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych w szczególności:
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat angiografii tętnic szyjnych i/lub wewnątrzmózgowych.
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat stentów tętnic szyjnych.
- liczba wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat emobilizacji tętniaków i naczyniaków.
3. Doświadczenie w pielęgnacji, rehabilitacji, fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu w tym w stosowaniu nowoczesnych metod pielęgnacji, rehabilitacji, fizjoterapii.
4. Oświadczenie Kierownika Zakładu Radiologii i/lub Pracowni Naczyniowej jednostki szkolącej o zgodzie na dopuszczenie lekarza neurologa do praktycznego szkolenia (wykonywanie zabiegów pod nadzorem).
5. Oświadczenie kierownika szpitala delegującego o posiadaniu w strukturze Oddziału Neurologii z wyodrębnionym Pododdziałem Udarowym istniejącego co najmniej od 3 lat oraz Pracownią Naczyniową z angiografem.
6. Oświadczenie Kierownika/Ordynatora Kliniki/Oddziału Neurologii jednostki delegującej o oddelegowaniu lekarza/lekarzy neurologów na szkolenia.
7. Informacja o dotychczasowej działalności oferenta uzasadniająca merytorycznie możliwość przeprowadzenia szkoleń, z podaniem liczby i doświadczenia osób szkolących.
8. Oświadczenie Kierownika Zakładu Radiologii/ Pracowni Naczyniowej jednostki delegującej o dopuszczeniu neurologa po zakończeniu szkolenia do wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych.
9. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2)
10. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu, w tym szczegółową propozycję zakresu kursu szkoleniowego dla każdego rodzaju szkoleń

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu szkoleń, będących przedmiotem ogłoszenia
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3. Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych)
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”. Dane formalne
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Neurologia- szkolenia personelu medycznego”. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i wysłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert POLKARD 2009: Neurologia-szkolenia personelu medycznego.”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1914 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.