nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”14.09.2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”

18.08.2009 Lista ofert spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”
Warszawa, 31.07.2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”.

Celem głównym Programu jest:
zmniejszenie ryzyka zachorowalności z powodu niedoboru jodu poprzez stosowanie w Polsce modelu profilaktyki jodowej oraz dostosowanie jej parametrów do zmniejających się warunków środowiska,
zabezpieczenie kobiety ciężarnej i karmiącej w rekomendowaną dawkę jodu przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli i dalsza kontrola efektywności profilaktyki jodowej w nowej sytuacji.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie następujących zadań:
analiza poziomu tyreotropiny (TSH) u noworodków,
ocena profilaktyki jodowej u kobiet w ciąży, ocena częstości występowania wola i poziomu jodurii u kobiet w ciąży,
szkolenia i populacyjne akcje promocyjne w zakresie profilaktyki jodowej,
kontrola stanu endemii u dzieci szkolnych oraz w populacji dorosłych,
ocena jakości jodowania soli kuchennej,
ocena indukowanej jodem nadczynności tarczycy i zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy oraz analiza efektywności polskiego modelu profilaktyki jodowej,
koordynacja i monitorowanie Programu.

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań programu,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, w tym w zakresie profilaktyki jodowej,
dysponowanie bazą i wykwalifikowaną kadrą umożliwiającą realizację ogólnokrajowego programu,
współpraca z Międzynarodową Komisją ds. zaburzeń z Niedoboru Jodu (ICCIDD),
publikacje dokumentujące działalność koordynacyjną i dokonywania okresowych ocen efektywności profilaktyki jodowej w Polsce.

Uwaga!
przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów,
wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą,
ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu,
ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”.
Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.


Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs - „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”.
Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011” i złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3477 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.