nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”2-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
21-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Szkolenie adeptów elektrokardiologia”Pliki do pobrania
Ogłoszenie Konkursowe – „Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów elektrokardiologia.”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 14-08-2009OGŁOSZENIE KONKURSOWE-
„POLKARD 2009”- „SZKOLENIE ADEPTÓW - ELEKTROKARDIOLOGIA.”


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009” – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD” jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej
(u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn. „Szkolenie adeptów - elektrokardiologia” Elementem zadania finansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia są koszty wynagrodzenia prowadzących szkolenia w ośrodkach referencyjnych. Pozostałe koszty szkolenia pokrywa oferent ze środków własnych.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest poprawa dostępności do zabiegów elektroterapii serca, takich jak: diagnostyczne badania elektrofizjologiczne, przezskórne ablacje serca, implantacje stymulatorów serca (w tym stymulatorów resynchronizujących) i kardiowerterów/defibrylatorów serca.

Celem szczegółowym jest szkolenie adeptów elektroterapii w zakresie:
- implantacji i programowania układów stymulujących,
- implantacji i programowaniu układów resynchronizujących (CRT),
- implantacji kardiowerterów/defibrylatorów (ICD) i opiece ambulatoryjnej nad chorym z ICD,
- elektrofizjologii diagnostycznej,
- ablacji serca.

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej dysponujące w swojej strukturze pracownią elektroterapii serca kategorii C wg akredytacji Sekcji Rytmu Serca PTK, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Program powinien mieć charakter wieloośrodkowy, ogólnopolski.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:
1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.


w formacie *pdf

w formacie *rtf


2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju
8. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.
9. Uwierzytelniona kopia polisy OC

Wymagania merytoryczne:
1. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2)


w formacie *pdf

w formacie *rtf
2 Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r,. zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami zawartymi w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
3. Informacja o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, w tym wykaz osób szkolących z podaniem ich doświadczenia w latach pracy. Wymagane jest min. 3-letnie doświadczenie osób szkolących w prowadzeniu szkoleń z zakresu:
- implantacji i programowania układów stymulujących,
- implantacji i programowania układów resynchronizujących (CRT).
- implantacji kardiowerterów/ defibrylatorów (ICD) i opiece ambulatoryjnej nad chorymi z ICD,
- elektrofizjologii diagnostycznej,
- ablacji serca.
4. Oświadczenia kierowników ośrodków elektroterapii serca kategorii C wg akredytacji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, których udział jest przewidziany, o przystąpieniu do realizacji projektu
5. Imienny wykaz lekarzy delegowanych przez oferenta do szkolenia w zakresie elektroterapii serca z podaniem wybranego szkolenia (wykaz szkoleń w załączniku nr 3).
6. Odrębne dla każdego delegowanego lekarza potwierdzenie dotychczasowego udziału w szkoleniach w zakresie elektroterapii serca oraz rodzaju i liczby samodzielnie wykonanych zabiegów – potwierdzenie kierownika macierzystej pracowni elektroterapii.
7. Potwierdzenie kierowników ośrodków elektroterapii o gotowości pokrycia kosztów oddelegowania lekarzy.
8. Akceptacja osoby delegowanej do szkolenia przez konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu szkoleń, będących przedmiotem ogłoszenia
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3 Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych)
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie adeptów-elektrokardiologia”. Dane formalne
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Szkolenie adeptów-elektrokardiologia””. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i wysłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie „Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów-elektrokardiologia.”
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.