nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”16.09.2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 2009-08-17OGŁOSZENIE KONKURSOWE- „POLKARD 2009”- „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”.

Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2009 – POLKARD”- jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej (u osób poniżej 65 roku życia) co najmniej o 30%.

Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.

Celem szczegółowym zadania jest szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju. Przedmiotem jest wybór realizatora, który przeprowadzi następujące szkolenia dla personelu medycznego:
1. szkolenie wykładowców z Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej;
2. szkolenie (wykłady, warsztaty, staże) lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek realizujących rehabilitację kardiologiczną.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.

Zadanie powinno mieć charakter wieloośrodkowy.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna spełniać:

Wymagania formalne:
1. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1, do niniejszego ogłoszenia zawierający dane identyfikujące oferenta.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Statut jednostki.
5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i programu.
6. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Informacje o przychodach z innych źródeł na realizacje zadań tego samego rodzaju.
8. Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej OC.
9. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo- księgowej.

Wymagania merytoryczne:
1. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania w 2009 r. zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zapewniający wykonanie zadania w 2009 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Zakres działalności usługowej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
3. Oświadczenie Kierownika Ośrodka Kardiologicznego o zgodzie na dopuszczenie personelu medycznego do praktycznego szkolenia (wykonywanie zabiegów pod nadzorem).
4. Informacja o dotychczasowej działalności oferenta uzasadniająca merytorycznie możliwość przeprowadzenia szkoleń, z podaniem liczby i doświadczenia w latach pracy osób szkolących. Wymagane jest min. 3-letnie doświadczenie zawodowe osoby szkolącej w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
5. Plan rzeczowo- finansowy związany z realizację zadania, sporządzony wg załącznika nr 2 (Tabela 1 i Tabela 2).
6. Program szkolenia wykładowców z Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej obejmujący min. 20 godzin szkoleniowych
7. Program szkolenia lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek realizujących rehabilitację kardiologiczną obejmujący min. 30 godzin szkoleniowych.
8. Informacja o dorobku naukowym oferenta w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie ośrodka w przeprowadzaniu danego typu szkoleń.
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń.
3. Doświadczenie osoby szkolącej (w latach pracy).
4. Dorobek naukowy oferenta w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej.
5. Wieloośrodkowy charakter zadania.
6. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Uwagi:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
5. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Wynagrodzenie wykładowcy za 1 godzinę wykładu nie może przekraczać 300 zł brutto.
8. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych).
1. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”. Dane formalne.
2. Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”. Dane merytoryczne oferty.

Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie i przesłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od daty umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „Rehabilitacja kardiologiczna - szkolenie”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1900 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.