nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”Warszawa, 2009-08-20Konkurs na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 4 pn.: Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie.


1. Lista ofert spełniających warunki formalne
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5, 50-345 Wrocław,
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa

2. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,
Brakujący dokument:
Kompletna kserokopia księgi rejestrowej poświadczona za zgodność z oryginałem.
2. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Brakujący dokument:
Pełnomocnictwo Głównego Księgowego dla Zastępcy Głównego Księgowego do zastępowania w czasie nieobecności (bądź do podpisywania oferty składanej na konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 4: Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie.)

Uzupełnienia dokumentów można dokonać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2009 roku, na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu ofert na wybór realizatorów na rok 2009 programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania 2 pn.: Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia (dokumentu) do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu, złożona oferta podlega odrzuceniu.28.07.2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2764 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.