nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersiPliki do pobrania

Ogłoszenie Konkursowe – ”Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 4 września 2009 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 142, poz.1200 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza ponownie konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora audytu klinicznego zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, tym samym wyłonienie w drodze postępowania konkursowego ośrodka, który wykaże się zapewnieniem sprawnej organizacji i realizacji audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wg zasad określonych w wymaganiach konkursowych.

Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia
Przeprowadzenie kontroli jakości zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w roku 2009 i 2010 przez świadczeniodawców mammografii przesiewowej w Polsce.

Cel programu:
Poprawa jakości badań mammograficznych realizowanych w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy sporządzony wg wzoru Załącznika nr 1
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
3. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
4. Opinia konsultanta krajowego w radiologii i diagnostyki obrazowej o właściwym przygotowaniu jednostki do realizacji audytu.
5. Informacja o posiadanym doświadczeniu w realizacji zadania w zakresie prowadzenia audytu klinicznego zdjęć mammograficznych
6. Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej ( w przypadku ZOZ)
7. Odpis Krajowego Rejestru Sądowego
8. Statut jednostki
9. Kopia polisy OC ( co najmniej 6 miesięczny termin ważności)

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem , data i podpis.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana: Konkurs – audyt kliniczny - Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana: Konkurs: Konkurs – audyt kliniczny - Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi – Dane merytoryczne oferty.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na realizację audytu klinicznego zdjęć mammograficznych realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.

Wymagania stawiane oferentom:
Zapewnienie możliwości organizacyjnych i merytorycznych do realizacji audytu wg następujących zasad :
Realizacja audytu w latach 2009 -2010.
W roku 2009 audyt powinien dotyczyć minimum 71 jednostek z oceną „niezaliczony” uzyskaną w ramach audytu przeprowadzonego w roku 2008. Lista ww. jednostek na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Koordynującego, pod adresem://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl
Audyt ma być prowadzony wg modelu stacjonarnego, zapewniającego anonimowość wykonawcy zdjęć, izolację audytorów od wpływów zewnętrznych,
Przy organizacji audytu audytor:
- poinformuje świadczeniodawców o dacie rozpoczęcia i zakończenia audytu,
- zbierze zdjęcia od świadczeniodawców
- dokona utajnienia zdjęć,
- dokona oceny etykiety
- dokona oceny co najmniej: 4 kpl. prawidłowych zdjęć , w tym:
- przynajmniej 1 kpl. dla piersi o utkaniu gęstym gruczołowym
- przynajmniej 1kpl. dla piersi tłuszczowych,
Każde zdjęcie ocenia 3 audytorów - audytorzy są przydzielani losowo
Oceny są anonimowe a zdjęcia zaślepione (pozbawione cech umożliwiających identyfikację ośrodka)
Audyt powinien obejmować 100 % świadczeniodawców
Przekazanie wyniku audytu, do wiadomości NFZ. Krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zapewnienie udziału w ocenie co najmniej 5 audytorów spełniających następujące kwalifikacje:
- Specjalista radiodiagnostyki i diagnostyki obrazowej.
- Minimalny staż pracy w opisywaniu mammografii powinien wynosić 5 lat
- Praca w programie skryningu mammograficznego (pierwszy lub drugi etap)
- Udokumentowane opisywanie co najmniej 3000 mammografii/rok.
- Praca w ośrodku zajmującym się nie tylko diagnostyką, ale także leczeniem raka piersi, ewentualnie udokumentowana ścisła współpraca z takim ośrodkiem.
- Udokumentowanie odbycia szkolenia lub kursu certyfikacyjnego w zakresie skryningu raka piersi przeprowadzonego przez jednego z ekspertów z europejskich ośrodków prowadzących skryning raka piersi (prof. Tabar, prof. Holland). Certyfikat musi być potwierdzony przez Krajowego Konsultanta ds. radiologii i diagnostyki obrazowej oraz upoważnionego przedstawiciela PLTR w dowolnym czasie od ukończenia takiego kursu.
Zapewnienie procedury odwoławczej:
- Udostępnienie wyniku audytu świadczeniodawcy
- Po uzyskaniu audytu ośrodek ma 2 tygodnie na złożenie odwołania
- W trybie odwoławczym ocenie podlegają te same zdjęcia. Oceny odwoławczej dokonuje 3 audytorów innych niż za pierwszym razem.
Zapewnienie dokonania oceny mammografii cyfrowej polegającej na zebraniu zdjęć w formie cyfrowej z załączonymi dokładnymi parametrami okna oraz zapewnieniu wykonania oceny zdjęć przy użyciu konsoli opisowych ustawionych zgodnie z uzyskanymi i nastawionymi parametrami okna.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólny koszt realizacji zadań objętych finansowaniem.
2. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
3. Przedstawienie planu i harmonogramu prowadzenia i organizacji audytu, uwzględniającego wyżej wskazane zasady organizacyjno - merytoryczne oraz wskazanie składu osobowego i kwalifikacji zespołu audytorów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2009 r.

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację audytu klinicznego zdjęć mammograficznych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2884 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.