nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”Rozstrzygnięcie konkursu ofert20 listopada 2009 roku
„PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE”
Zadania do realizacji w 2009 roku:
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”,
„Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”.
Warszawa, 2009-10-20OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”.
Celami głównymi programu zdrowotnego pn. „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” jest:
ocena stanu zdrowia chorych na cukrzycę, obecności przewlekłych powikłań, chorób towarzyszących w zależności od wieku, czasu trwania choroby, płci, typu cukrzycy – szacowanie aktualnych kosztów leczenia i opieki diabetologicznej,
ocena jakości opieki diabetologicznej: wyrównania cukrzycy w zależności od opisanych powyżej parametrów – ocena ryzyka występowania przewlekłych powikłań – szacunkowe dane o wydatkach poniesionych na leczenie w przyszłości,
wskazania do intensyfikacji działań dla poprawy opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę w Polsce.
kontynuacja w zakresie utworzenia komputerowej bazy danych w oparciu o aplikację komputerową.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych).

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań programu,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych dotyczących problematyki diabetologii dorosłych,
dysponowanie bazą i wykwalifikowaną kadrą umożliwiającą realizację programu,
doświadczenie badawcze w dziedzinie epidemiologii cukrzycy,
doświadczenie i praktyka w zakresie gromadzenia danych,
wieloośrodkowy charakter realizacji zadania,
doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami i/lub towarzystwami naukowymi w zakresie gromadzenia i transferu danych medycznych.

Uwaga:
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2009 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania pn. "Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2) Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania: "Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) – Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych.

Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Program Leczenia i Prewencji Cukrzycy w Polsce" w zakresie zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4031 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.