nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”31-12-2009 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011” - na lata 2010-2011
18-12-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne - złożone na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego p.n.„Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”Warszawa, 2009-11-30OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz.1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynniki krzepnięcia na lata 2010-2011. Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia obejmuje zakup czynników krzepnięcia.

II. Cele ogólne „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”:
- poprawa jakości życia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne;
- poprawa wyników leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych poprzez substytucję czynników krzepnięcia.
Cele szczegółowe:
- zapewnienie powszechnej dostępności czynników krzepnięcia;
- objęcie programem wywoływania tolerancji immunologicznej chorych na hemofilię powikłaną krążącym koagulantem;
- zastępowanie koncentratów czynników zespołu protrombiny koncentratami aktywowanych czynników zespołu protrombiny i rVII a w leczeniu krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem cz. VIII/cz. IX w wysokim mianie.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wymagania formalne:
a) dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
b) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
d) statut jednostki,
e) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC,
f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
g) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Wymagania merytoryczne:
a) plan zapotrzebowania na czynniki krzepnięcia na lata 2010-2011, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
b) informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
c) informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
d) zgodę oferenta na przeprowadzenie procedury wspólnego zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
Realizator programu musi:
a) być jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.);
b) posiadać doświadczenie w działaniach koordynacyjnych mających na celu zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynniki krzepnięcia na terenie województwa;
c) zapewnić właściwe warunki do przechowywania koncentratów czynników krzepnięcia- chłodnia o temp. 4-6oC;
d) zapewniać całodobowy dostęp do czynników krzepnięcia;
e) zapewniać nieodpłatną dystrybucję czynników krzepnięcia na terenie województwa;
f) posiadać doświadczenie w realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”.

V. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie przez oferenta wymagań stawianych powyżej.
2. Udokumentowana możliwość zrealizowania zadań w zakresie zaopatrzenia chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne w czynniki krzepnięcia, poprzez dotychczasowe doświadczenie.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez przedstawiciela oferenta, zgodnie z wpisem do KRS, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
a) Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
Konkurs - Program p.n. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
b) Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący: Konkurs – Program p.n. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011”. Dane merytoryczne oferty.
c) Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs – Program p.n. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011”.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.

Uwaga!
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych, zawierającej wskazanie braków formalnych. Oferent może uzupełnić brak formalne w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3735 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.