nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych11-06-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych” w 2010 roku
25-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych” w 2010 rokuPliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 31 marca 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych na 2010 rok.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2010.

Celem programu jest:
Zapewnienie wykonywania wysokiej jakości badań kolonoskopowych oraz profesjonalnej, sprawnej i płynnej realizacji badań przesiewowych.

Oczekiwane efekty:
Poprawa jakości badań kolonoskopowych.
Wzrost wykrywalności polipów i raka jelita grubego.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Program organizacji i realizacji szkoleń ze wskazaniem zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
4. Plan rzeczowo – finansowy, zawierający w szczególności:
» Liczbę możliwych do wykonania zadań,
» Harmonogram realizacji zadania,
» Kalkulację kosztów zaplanowanych szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Doświadczeniu w realizacji działań, będących przedmiotem zadania,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
» Oferent powinien reprezentować jednostkę:
- naukowo - badawczą, z kliniką gastroenterologii, posiadającą doświadczenie w realizacji koordynacji działań i monitoringu Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
- posiadającą potencjał naukowo-dydaktyczny oraz lokalowo-organizacyjny dla realizacji programu szkoleń
- posiadającą kompletną bazę danych z realizacji dotychczasowych etapów Programu oraz kadry medycznej biorącej udział w programie badań przesiewowych.
» Możliwość prowadzenia aktywnego szkolenia w ramach realizacji badań przesiewowych
» Osiągalność kątnicy (czyli obejrzenie całego jelita grubego) w co najmniej 95% przypadków
» Możliwość wykonywania prostych polipektomii endoskopowych bezpośrednio w czasie badania przesiewowego,
» Posiadanie wystarczającej ilości sprzętu endoskopowego oraz sprzętu przeznaczonego do praktycznej nauki kolonoskopii (symulatory kolonoskopii, systemy magnetycznego obrazowania)
» Zapewnienie udziału kadry merytorycznej biorącej udział w programie badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w realizacji szkoleń

Kryteria oceny ofert:
» Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej,
» Posiadanie europejskiego certyfikatu potwierdzającego przygotowanie jednostki do realizacji przedmiotowych szkoleń.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.


1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» statutu jednostki,
» Formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)

» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych” w 2010 roku.Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Załączniki:
1. Zgłoszenie ofertowe – załącznik nr 1.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Plan rzeczowo - finansowy – załącznik nr 2.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4378 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.