nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych8-07-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w 2010 i 2011 roku”
25-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w 2010 i 2011 roku”


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 31 marca 2010 r.O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku.

Celem programu jest:
Zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
Zwiększenie odsetka wyleczeń (5-letnich przeżyć),
Zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka w późnych stadiach zaawansowania,
Obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, co rok od 1999 aż do 2015 roku),
Obniżenie kosztów związanych z leczeniem zaawansowanego raka w populacji poddanej badaniom przesiewowym

Podstawowe elementy programu:
Wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o średnicy do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne),
Skierowanie osób z polipami większymi (od 10 mm) lub bardzo licznymi polipami oraz naciekiem nowotworowym do dalszego leczenia (nie finansowanego w ramach programu),
Ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym.
Prowadzenie bazy danych wyników i zaleceń dla osób poddanych badaniom przesiewowym.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2010 i 2011, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelito grubego, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta – spełnienie wymagań określonych w programie.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
Statut jednostki,
Informację o przychodach lub braku przychodów z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
8. W przypadku Oferentów, którzy realizowali Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w poprzedniej edycji, oferta powinna zawierać ponadto opinię Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5, pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w roku 2009
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf

Wymagania stawiane oferentom:
1. Dla ośrodków realizujących Program co najmniej od 2008 roku
zrealizowanie co najmniej 75% założonej liczby badań na rok 2009 (na podstawie umowy lub aneksów)
możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu
zapewnienie dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji do 20% osób poddawanych badaniu (szczegółowe zasady realizacji badań w znieczuleniu/sedacji znajdują się w załączniku nr 1a)
załącznik nr 1a - w formacie *rtf
załącznik nr 1a - w formacie *pdf
deklaracja przesłania kompletnej bazy danych do koordynatora Programu oraz uzupełnienia braków w bazie danych za rok 2009 (do końca okresu rozliczeniowego, czyli za okres do czerwca 2010)
niekwestionowana przez Koordynatora programu jakość wykonanych badań, oceniana na podstawie bazy danych z 2008 roku
osiągalność kątnicy (CIR) dla ośrodka – co najmniej 90%
częstość wykrywanych gruczolaków (ADR) dla ośrodka – co najmniej 15%
wykonanie polipektomii bezpośrednio w czasie badania przesiewowego u co najmniej 80% osób, u których stwierdzono polipy
posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
co najmniej 3 videokolonoskopy
sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne)
sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica)
myjnia do dezynfekcji endoskopów
zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)
co najmniej jeden lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań lub,
co najmniej 1 lekarz posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii lub
co najmniej 1 lekarz posiada specjalizację z gastroenterologii
potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację
posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej
posiadanie biura administracyjnego z linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu
deklaracja udziału co najmniej jednego lekarza-endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu
2. Dla ośrodków realizujących Program od 2009 roku
zrealizowanie co najmniej 75% założonej liczby badań na rok 2009 (na podstawie umowy lub aneksów)
możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu
zapewnienie dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji do 20% osób poddawanych badaniu (szczegółowe zasady realizacji badań w znieczuleniu/sedacji znajdują się w załączniku nr 1a)
deklaracja przesłania kompletnej bazy danych do koordynatora Programu oraz uzupełnienia braków w bazie danych za rok 2009 (do końca okresu rozliczeniowego czyli za okres do czerwca 2010)
niekwestionowana przez Koordynatora programu jakość wykonanych badań, (oceniona na podstawie możliwe jak najbardziej kompletnej bazy danych za rok 2009 przesłanej w terminie co najmniej 2 tygodni przed terminem składania aplikacji do Ministerstwa Zdrowia)
osiągalność kątnicy (CIR) dla ośrodka – co najmniej 90%
częstość wykrywanych gruczolaków (ADR) dla ośrodka – co najmniej 15%
wykonanie polipektomii bezpośrednio w czasie badania przesiewowego u co najmniej 80% osób, u których stwierdzono polipy
posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
co najmniej 3 videokolonoskopy
sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne)
sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica)
myjnia do dezynfekcji endoskopów
zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)
co najmniej jeden lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań lub,
co najmniej 1 lekarz posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii lub
co najmniej 1 lekarz posiada specjalizację z gastroenterologii
potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację
posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej
posiadanie biura administracyjnego z linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu
deklaracja udziału co najmniej jednego lekarza-endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu
3. Dla ośrodków, które w latach 2008-2009 nie realizowały Programu
możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu
zapewnienie dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji do 20% osób poddawanych badaniu (szczegółowe zasady realizacji badań w znieczuleniu/sedacji znajdują się w załączniku nr 1a)
wykonanie rocznie co najmniej 800 kolonoskopii i co najmniej 100 polipektomii (oświadczenie o wykonanych badaniach w 2009 roku)
zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu lekarskiego (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
co najmniej 1 lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań i wykonuje co najmniej 200 kolonoskopii rocznie oraz
każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u koordynatora Programu
potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację
posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
co najmniej 3 videokolonoskopy
sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne)
sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica)
myjnia do dezynfekcji endoskopów
posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej
posiadanie biura administracyjnego z linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu oraz sekretarką zatrudnioną na co najmniej ¼ etatu
deklaracja udziału w spotkaniu koordynującym co najmniej jednej sekretarki, jednej pielęgniarki endoskopowej, jednego lekarza endoskopisty i jednego histopatologa (o ile nie uczestniczył w Programie w innym ośrodku)
deklaracja przesłania kompletnej bazy danych do koordynatora Programu oraz uzupełnienia braków w bazie danych za rok 2010 (do końca okresu rozliczeniowego)
deklaracja udziału co najmniej jednego lekarza-endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu

Kryteria oceny ofert
Spełnienie przez oferenta WSZYSTKICH wymagań określonych powyżej ( w jednej z kategorii oferentów)

Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
4. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1) Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać:
Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo - finansowy.
2) Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty co kopercie pierwszej z wyjątkiem:
Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
Statutu jednostki,
Płyty CD.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób otworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 r. .roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,.
Konkurs - Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2010-04-09
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2010-04-09Monika Latoszek 

Statystyka strony: 7089 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.