nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych17-06-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości "
25-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości "


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 1 kwietnia 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku.

Celem programu jest:
» Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno – mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych,
» Utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom.

Podstawowe elementem programu, finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup endoprotez onkologicznych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości na lata 2010 i 2011.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, załącznik nr 3, zawierającym w szczególności:
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
» liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
» harmonogram realizacji zadania,
» kalkulację kosztów, w odniesieniu do zakresu programu finansowanego z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
4. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem programu,
» Informację o rodzaju i liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji zadań, będących przedmiotem programu,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań będących przedmiotem umowy,
5. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkohematologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania w zakresie wszczepiania endoprotez u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.

Wymagania stawiane oferentom:
» W skład zespołu lekarskiego Oferenta musi wchodzić co najmniej dwóch specjalistów doświadczonych w wykonywaniu endoprotezoplastyk onkologicznych stawów oraz rekonstrukcji rozległych ubytków tkanek miękkich u dzieci i młodzieży,
» Możliwość prowadzenia leczenia skojarzonego, w tym chemioterapii i napromieniania, w nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
» Dysponowanie wydzielonymi salami chorych dla potrzeb ortopedii onkologicznej,
» Dysponowanie w bloku operacyjnym przynajmniej jedną salą operacyjną, przeznaczoną wyłącznie do onkologicznych zabiegów ortopedycznych,
» Dysponowanie zespołem rehabilitantów,
» Dysponowanie zapleczem laboratoryjnym, diagnostyki obrazowej oraz patomorfologii, zatrudniającym kadrę doświadczoną w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży.

Kryteria oceny ofert:
Ogólny koszt realizacji programu w relacji do liczby dzieci objętych programem.
Jakość świadczeń zdrowotnych, oceniana na podstawie odsetka stwierdzonych powikłań.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać:
Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo - finansowy.
2. Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty co kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statutu jednostki,
» Formy elektronicznej Oferty (Płyty CD).
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób otworowych pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” na lata 2010 - 2011.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2010 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4019 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.