nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych17-06-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach"
25-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach"


Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 1 kwietnia 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2010 roku.

Cel zadania:
Zapewnienie działania sprawnie funkcjonującego systemu zbierania i przetwarzania danych
o chorobach nowotworowych w Polsce.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatorów ogólnopolskiego programu, którego zadaniem jest zbieranie danych na temat wykrywanych w Polsce nowotworów złośliwych, niezbędnych do dokonywania oceny
i analizy stanu zdrowia ludności oraz oszacowania wskaźników zachorowalności
i umieralności na poszczególne nowotwory złośliwe w Polsce.
W ramach programu przewidziana jest realizacja zadań określonych w Załączniku nr 1.

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» oświadczenie o udziale własnym Oferenta w kosztach przy zakupie sprzętu (co najmniej 15% udział własny – dotyczy zadania nr 6 określonego w Załączniku nr 1 – Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 10 000 zł - środki inwestycyjne).
2. Statut jednostki,
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
4. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
5. Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
6. Załącznik nr 3 - Oferta realizacji zadania sporządzona wraz z planem rzeczowo-finansowym.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
7. Informację na temat prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie rejestracji i gromadzenia danych o nowotworach, w tym:
» informację na temat wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania w zakresie rejestrowania i przetwarzania danych o nowotworach,
» informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zakupu sprzętu i realizację zadań określonych w programie.
8. Opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej o możliwości realizacji przez jednostkę zadania w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o nowotworach złośliwych, a także o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom.
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3.
10. Plan i harmonogram działań w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

Wymagania stawiane oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
» prowadząca rejestr nowotworów złośliwych i przesyłająca dane do Krajowego Rejestru Nowotworów Złośliwych,
» gromadząca dane z obszaru całego województwa (Rejestry Wojewódzkie) lub kraju (Rejestr Krajowy), na temat nowotworów złośliwych na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz ujętych w planie badań statystycznych,
» posiadająca doświadczenie i praktykę w zakresie gromadzenia informacji o wszystkich jednostkach chorobowych umieszczonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (X rewizja) w przedziale kodów C00-D09,
» posiadająca doświadczenie w realizacji i koordynacji działań w zakresie zbierania, przetwarzania i analizowania danych o stanie zdrowia i poziomie zachorowań na nowotwory złośliwe,
» dysponująca zapleczem technicznym i organizacyjnym umożliwiającym przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych epidemiologicznych oraz zapewniającym wysoki poziom ochrony danych osobowych.
» posiadająca pisemne potwierdzenie przez Konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej prowadzenia przez jednostkę rejestru nowotworów złośliwych.
» posiadająca program i harmonogram działania w zakresie przyspieszenia procedury zbierania i przetwarzania danych o nowotworach.

bKryteria wyboru oferenta:
» Spełnienie wymagań określonych w programie.
» Koszt realizacji poszczególnych zadań.
» Plan rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać co najmniej 15% udział własny Oferenta lub / i organu założycielskiego w zakupie sprzętu.
(dotyczy zadania nr 6 określonego w Załączniku nr 1 - Doposażenie w środki techniczne Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. Zakup sprzętu, którego cena jednostkowa będzie wyższa niż 10 000 zł - środki inwestycyjne).

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:


1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» statutu jednostki,
» Formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)

» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach” w 2010 roku.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4438 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.