nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych30-06-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”
25-05-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 7 kwietnia 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci, obejmującego ocenę monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej na rok 2010.

Celem programu jest:
» Poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką
» Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.
» Zredukowanie kosztów leczenia.
» Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka.
» Ocena monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej za pomocą metody 8-kolorowej cytometrii przepływowej jako niezależnego czynnika prognostycznego
» Wprowadzenie oceny bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej do stratyfikacji leczenia wg kryteriów ustalonych przez grupy ALL-IC i BFM.
» Przygotowanie podstaw nowego protokołu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej uwzględniającego interwencję opartą na monitorowaniu minimalnej choroby resztkowej w kilku punktach czasowych (dzień 15, 33 i 12 tydzień, zakończenie leczenia).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci wraz z oceną monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
» wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników oraz oceny monitorowania minimalnej choroby resztkowej.
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
» wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych ALL i AML
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf

do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników:
1. Ma możliwość pełnej diagnostyki chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży (cytomorfologicznej, cytochemicznej, immunologicznej, genetycznej).
2. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię białaczek oraz monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu.
3. Posiada odpowiednie warunki lokalowe: sale chorych 1-2 łóżkowe, każda sala z sanitariatem, możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii, pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków lub centralna apteka.
4. Rozpoznanie co najmniej 15 przypadków białaczki u dzieci rocznie.
5. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (oddział dzienny).
6. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
7. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne.
8. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej, neurologii, anestezjologii i radioterapii.
9. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematoonkologii dziecięcej, w tym co najmniej 2 lekarzy ze specjalizacją z onkologii i hematologii dziecięcej.
10. Dysponuje laboratorium uznanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej jako referencyjne w danej dziedzinie diagnostycznej: cytomorfologii krwi obwodowej i szpiku, immunofenotypowania białaczek przy pomocy cytometrii przepływowej, lub cytogenetyki białaczek – odpowiednio do zakresu zgłoszonej oferty na weryfikację cytomorfologiczną, immunofenotypową lub cytogenetyczną lub badanie choroby resztkowej przy pomocy cytometrii przepływowej.

Wymagania stawiane Oferentom zgłaszającym się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych:
Prowadzi bazę danych o wszystkich zdiagnozowanych pacjentach z ALL (Leucaemia lymphoblastica acuta) lub AML, rejestrując na bieżąco informacje na temat wszelkich niekorzystnych zdarzeń, objawów toksycznych i uzyskiwanych efektów leczniczych.
Ośrodek powinien spełniać wszystkie kryteria wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
1. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię wszystkich nowotworów wieku dziecięcego (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodgkina, guzy lite), lub też specjalizuje się w niektórych typach nowotworów.
2. Rocznie rozpoznaje się i leczy co najmniej 30 nowych dzieci z chorobą nowotworową oraz prowadzi monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu;
3. Posiada warunki lokalowe o standardzie odpowiadającym normom międzynarodowym i zalecanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Część stacjonarna powinna mieć:
» sale chorych 1-2 łóżkowe,
» każda sala z sanitariatem,
» możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii,
» pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków.
5. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (Oddział Dzienny) w postaci wydzielonych pomieszczeń z oddzielną salą zabiegową i z możliwością prowadzenia chemioterapii i leczenia preparatami krwi.
6. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
7. Oprócz wyposażenia typowego dla oddziałów ogólnopediatrycznych musi być dodatkowo wyposażona w komory laminarne do przygotowywania cytostatyków, odpowiednią liczbę pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych
8. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę, oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne;
9. Ma możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
10. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej i radioterapii oraz innych specjalności przez całą dobę;
11. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematologii/onkologii dziecięcej.

Ponadto wskazane jest, aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej lub ostrej białaczki szpikowej u dzieci w Polsce odpowiednio do zgłoszonej oferty prowadzenia bazy danych. Powinien mieć doświadczenie w zbieraniu danych epidemiologicznych zachorowań na nowotwory w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1) Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać:
Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta (załącznik nr 2 Zgłoszenie Ofertowe) oraz Plan rzeczowo – finansowy (załącznik nr 3a, 3b).
2) Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty co kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statutu jednostki,
» Płyty CD.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób notworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
wraz z oceną monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2010 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa z dopiskiem: Konkurs – Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci wraz z oceną monitorowania minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4143 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.