nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych15-07-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.
14-06-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 14.04.2010r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.

Celem programu jest:
Wprowadzenie jednolitego programu nauczania onkologii na uczelniach medycznych w Polsce.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010, w zakresie:
1. Utrzymanie i aktualizacja internetowego onkologicznego portalu edukacyjnego, przeznaczonego dla studentów Uczelni Medycznych i młodych lekarzy.
2. Koordynacja prowadzenia jednolitego nauczania przez powołanych koordynatorów wybranych w uczelniach.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, określonym w załączniku nr 2.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Statut jednostki,
» informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację niniejszego zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Posiadanie opracowanego zintegrowanego programu nauczania przeznaczonego do nauczania onkologii na wydziałach lekarskich, dentystycznych, pielęgniarskich, farmaceutycznych uczelni medycznych.
2. Doświadczenie i wymierne osiągnięcia w przeddyplomowym nauczaniu onkologii na uczelniach medycznych.
3. Doświadczenie w koordynowaniu w zakresie prowadzenia jednolitego programu nauczania onkologicznego.
4. Posiadanie internetowego portalu edukacyjnego, przeznaczonego dla studentów Uczelni Medycznych i młodych lekarzy.
5. Przedstawienie syntetycznego raportu z realizacji w ramach programu działań mających na celu wprowadzenie jednolitego programu nauczania onkologicznego na akademiach i uczelniach medycznych w Polsce.
6. Bieżące informowanie o realizowaniu działań w zakresie wprowadzenia jednolitego programu nauczania onkologicznego na akademiach i uczelniach medycznych w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
» Spełnianie wymagań stawianych oferentom,
» Koszt realizacji zadania.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» statutu jednostki,
» formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych” w roku 2010.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2010 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4385 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.