nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychPliki do pobrania
28-07-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce
10-05-2010r.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 10 maja 2010 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce.”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2010
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są:
» Zakupy sprzętowe związane z produkcją i kontrolą jakości FDG,
» Modernizacje i zakupy inwestycyjne (bez inwestycji budowlanych) związane z możliwością uzyskania certyfikacji GMP (dobrej praktyki produkcyjnej)

Celem programu jest:
Zwiększenie dostępności do radiofarmaceutyku FDG wykorzystywanego w diagnostyce PET w Polsce.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo finansowy na rok 2010.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności, w tym informacja o spełnieniu wymagań stawianych oferentom oraz parametrów podlegających ocenie oraz wskazująca na stopień przygotowania Oferenta do uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na zakup sprzętu
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny nuklearnej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta i realizacji wnioskowanych działań.

Wymagania stawiane Oferentom:
1. Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości
2. Cena jednostkowa sprzętu zgłaszanego do zakupu nie może być niższa niż 10 tys. zł.
3. Dysponowanie wyposażeniem w cyklotron dla produkcji fluoru F-18 lub będąca w trakcie budowy i instalacji cyklotronu .
4. Dysponowanie wyposażeniem w co najmniej 1 moduł syntezy dla FDG, zlokalizowany w komorze gorącej, o wydajności produkcji co najmniej 5 Ci FDG z jednej produkcji lub będąca w trakcie instalacji powyższego wyposażenia.
5. Dysponowanie wyposażeniem w moduł dyspensujący dawki do fiolek zgodnie z żądaną przez ośrodek wykonujący badania PET aktywnością lub posiadająca moduł w trakcie instalacji.

Warunki pożądane i deklarowane przez jednostkę
1. Zapewnienie przeprowadzenia procesu rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.
2. Zapewnienie o przeprowadzeniu procesu certyfikacji GMK po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu produkcji.
3. Posiadanie wyposażenia w podstawową linię kontroli jakości produkcji FDG lub w trakcie instalacji, zapewniającą kontrolę jakości, zgodnej co najmniej z wymogami opisanymi w Farmakopei wyd. polskie VIII. – (Załącznik nr 1a).
załącznik nr 1a - w formacie *rtf
załącznik nr 1a - w formacie *pdf

Kryteria oceny
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom
2. Ocena punktowa poniżej wyszczególnionych parametrów


L.p. Parametry Ocena pkt.
1. Cyklotron o mocy produkcyjnej co najmniej 10 Ci fluoru z jednej produkcji (na dwóch tarczach) Tak 10 pkt. + 1 pkt za każde
Ci powyżej
Nie 0 pkt
2. Możliwość więcej niż jednej produkcji dziennie ( podać liczbę możliwych produkcji Tak – 10 pkt. za każdą
następną produkcję
Nie – 0 pkt
3. Możliwość instalacji drugiej niezależnej linii produkcji FDG (drugiej niezależnej komory z drugim modułem syntezy) Tak 10 pkt
Nie 0 pkt
4. Linia produkcji FDG o mocy produkcyjnej większej niż 5 Ci FDG z jednej produkcji Tak 5 pkt. za kazde Ci
powyżej
Nie 0 pkt
5. Możliwość dyspensowania dawek do strzykawek na prośbę odbiorcy Tak 10 pkt
Nie 0 pkt.
6. Zatrudnienie pracownika kwalifikowanego z uprawnieniami do potwierdzenia odbioru partii produkcji, zgodnie z regułami produkcji GMP Tak 10 pkt
Nie 0 pkt.


Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
2. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
4. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1) Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać:
Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo - finansowy.
5. Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty co kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statutu jednostki,
» Płyty CD.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób otworowych pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce” w roku 2010.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4747 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.