nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”.

I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
2. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 20-090 Lublin, ul. Dr K. Jaczewskiego 7;
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;
4. Beskidzkie Centrum Onkologii, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 18;
5. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37;
6. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
7. Wojewódzkie Centrum Onkologii SP ZOZ, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2;
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72;
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27/29;
Brak następujących dokumentów:
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3, oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- Informacji o przychodach z innych źródeł na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.
2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.
3. Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski, 65-001 Zielona Góra, ul. Wazów 42; Brak następujących dokumentów:
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- kopia polisy ubezpieczenia OC.
4. SALVE ZOZ Sp. z o.o. , 90-420 Łódź, ul. Andrzeja Struga 3; Brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
5. SALVE MEDICA NZOZ, 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 10; Brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika SP ZOZ, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
7. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta (pkt b i d) brak podpisu Dyrektora pod oświadczeniami, że zgłaszający ofertę:
- - zorganizuje (będzie dalej prowadził) regionalny rejestr rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
- - włączy do programów opieki zdrowych członków rodzin wysokiego ryzyka na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.
8. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o, 06-110 Siedlce, ul. Niklowa 9; Brak następujących dokumentów:
- Jednoznacznej informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń),
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- statut jednostki.
9. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii, 45-060 Opole, ul. Katowicka 66a; Brak informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1.
10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2;
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Danych identyfikujących Oferenta określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Oferty realizacji zadania, zawierającej wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z dwoma oddzielnymi planami rzeczowo – finansowymi, sporządzonymi wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011,
- Harmonogramu realizacji zadania,
- Informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta,
- Statutu jednostki,
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- Uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
11. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, 36-200 Brzozów, ul. Bielawskiego 18;
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak wskazania jednostki, w której wykonywane będą badania piersi metodą rezonansu magnetycznego.
12. Białostockie Centrum Onkologii, 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań,
- Nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym do Kierownika i Konsultanta Poradni w załączniku nr 2 pn. Zgłoszenie ofertowe,
- Dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie w załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak danych o jednostkach współpracujących.
13. NZOZ Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej, 18 – 400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11a;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
14. ADO-MED 2 Roman Elias, 41-506 Chorzów, ul. Batorego 19
Brak informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I.
15. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- dwóch oddzielnych planów rzeczowo-finansowych na rok 2010 i rok 2011 sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wersji elektronicznej tych dokumentów na płycie CD,
- brak wersji elektronicznej danych identyfikujących oferenta (załącznik nr 2) pn. Zgłoszenie ofertowe.
16. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, Poradnia Genetyczna, 61-863 Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26;
Brak potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 60-535 Poznań, ul. Polna 33;
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń określonych w załączniku nr 1,
- uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- Opinii Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.
W załączniku nr 4 pn. Ankieta dla oferenta brak danych o oferencie dotyczących:
- - imienia i nazwiska oraz kwalifikacji kierownika poradni,
- - imienia i nazwiska oraz kwalifikacji lekarzy konsultantów.
18. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2;
Brak następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej),
- harmonogramu realizacji zadania (w dostarczonym dokumencie pn. „Harmonogram” jest opis działań bez wskazania ram czasowych wykonania zadania).
19. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
Brak następujących dokumentów:
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Oświadczenia o zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł I, oraz informacji, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w poradni genetycznej).
- Upoważnienia dla osoby potwierdzającej za zgodność z oryginałem aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Upoważnienia dla osoby podpisującej harmonogram realizacji zadania.
Dokumenty nie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Statut jednostki,
- Opinia Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań.


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3991 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.