nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”Warszawa 18 maja 2010r.


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.
I. Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – 20-090 Lublin, ul. Dr Jaczewskiego 7.
2. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie - Oddział w Gliwicach – 44 -101 Gliwice, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15;

II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
2. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka – 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
3. Szpital Wojewódzki SPZOZ im. K. Marcinkowskiego – 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26;
Brak następujących dokumentów:
- niepełny załącznik nr 2 – brak danych: NIP, REGON, nr wpisu do rejestru ZOZ, imienia i nazwiska oraz nr telefonu i faxu do osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad realizacja programu
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak określenia ram czasowych w Harmonogramie realizacji zadania
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- w załączniku 4 brak wskazania stopnia zużycia sprzętu
- brak aktualnego wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
- brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- brak statutu jednostki,
- kopia kontraktu z NFZ nie została poświadczona za zgodność z oryginałem.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika – 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62;
Brak następujących dokumentów:
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
5. Centrum Onkologii Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej – 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
6. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
7. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178 a;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- informacji o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu.
8. Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- Brak płyty CD (zawierającej Dane Identyfikujące Oferenta oraz Plan finansowo –rzeczowy)
9. SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii – 45-060 Opole, Katowicka 66a;
Brak następujących dokumentów:
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
10. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny – 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;
Brak następujących dokumentów:
- harmonogram realizacji zadania – brak podziału na 2010 i 2011 rok
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie – 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12;
Brak następujących dokumentów:
- załącznik nr 3 brak podziału na rok 2010 i 2011
- brak pełnego uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 z podziałem na rok 2010 i 2011,
- harmonogram realizacji zadania – brak wskazania terminu instalacji sprzętu.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
12. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
13. Szpital Morski im. PCK – 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich barku na zakup sprzętu
- pełnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
14. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II – 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wyzwolenia 18;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu w załączniku nr 3 na rok 2010 i 2011, tj. w Planach rzeczowo-finansowych.
- brak pełnej informacji o stopniu zużycia sprzętu – dotyczy załącznika nr 4.
15. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/108;
- brak Planu rzeczowo-finansowego na rok 2011, sporządzonego wg Załącznika nr 3,
- brak informacji o stopniu zużycia posiadanej aparatury w załączniku nr 4
- brak imiennego wykazu pracowników w załączniku nr 4
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
- brak Planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 sporządzonego wg Załącznika nr 3 na płycie CD.
16. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego – 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;
Brak następujących dokumentów:
- brak imiennego wykazu pracowników w załączniku nr 4.
17. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ – 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście:
stopnia zużycia posiadanej przez ośrodek aparatury,
dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców.
18. ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii – 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37;
Brak następujących dokumentów:
- brak uzasadnienia wnioskowanego zakupu wg Zał. Nr 3
- brak kopii kontraktu z NFZ
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
19. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – 61-866 Poznań, ul. Garbary 15;
Brak następujących dokumentów:
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście: spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
20. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22;
Brak następujących dokumentów:
- niekompletne uzasadnienie do Planu rzeczowo-finansowego (brak pierwszej strony),
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem statutu jednostki,
- brak załącznika do kopii kontraktu z NFZ, zawierającego informację o liczbie świadczeń,
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego, w kontekście: spełnienia wymagań merytorycznych w zakresie posiadania wymaganej kadry specjalistycznej oraz przygotowania infrastruktury do zainstalowania sprzętu, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. nr 75 poz. 528).
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na zakup sprzętu.Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe → 26 marca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4086 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.