nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok.Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
w zakresie zadania: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok
w formacie *pdfWarszawa, 2010.05.21OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna
w latach 2009-2013”w zakresie zadań na 2010 rok
, dotyczących utworzenia:
1. ambulatorium dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej,
2. zakładu zamkniętego o wzmocnionym zabezpieczeniu dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie, (wobec których wydane zostały prawomocne orzeczenia sądowe o zastosowaniu izolacyjnego środka zabezpieczającego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie której dokonały czynów zabronionych
o znacznej społecznej szkodliwości, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m.in.:
dobudowywanie części budynku, wykonanie drogi dojazdowej, podjazdów itp.,
adaptacja pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych
oraz :
dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w:
1. drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu;
2. system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;
3. elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien, w zakresie niezbędnym do dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz środka leczniczego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu wyłącznie w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych zamkniętych/ambulatoryjnych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych), określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
1. z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 692),
2. z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.) – również w odniesieniu do zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,
3. przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
- rodzaj możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, powstałych w wyniku wykonania zadań programu – nie dotyczy zakładów ambulatoryjnych,
określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym – nie dotyczy zakładów zamkniętych,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
3. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (oddziału/poradni);
4. łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni);
5. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
6. planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu (oddziału/poradni).

Wybór dokonywany będzie w następującej kolejności:
zakład zamknięty przeznaczony do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia,
zakład ambulatoryjny przeznaczony do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

W przypadku podania w ofertach jednakowego kosztu utworzenia nowego miejsca lub w sytuacji, gdy ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie została wybrana oferta o niższym koszcie utworzenia nowego miejsca, wybrana zostanie oferta o niższym łącznym koszcie utworzenia (powiększenia) zakładu.
Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia (powiększenia) zakładu różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia (powiększenia) zakładu z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład danego rodzaju lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 łóżko w zakładzie jest niższa.
W przypadku braku możliwości wyboru oferty w opisany powyżej sposób, wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3363 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.