nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku”.Warszawa, 25 maja 2010 r.


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku”.

I. I. Lista ofert spełniających warunki formalne: Brak
II. Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
• Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

Brak następujących dokumentów:
- Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań będących przedmiotem umowy,
- Upoważnienia dla osoby podpisującej wszystkie dokumenty zawarte w ofercie;

Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
- Potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu);

Brak prawidłowego potwierdzenia za zgodność z oryginałem (brak daty) następujących dokumentów:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statutu jednostki.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2913 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.