nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)Ogłoszenie

I Informacje ogólne
Departament Polityki Zdrowotnej (DPZ), jako beneficjent systemowy w ramach Działania 2.3 PO KL ogłasza otwarty nabór Partnerów - zainteresowanych realizacją zadania w zakresie opracowania programu profilaktycznego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”


Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

II Cel Partnerstwa
Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu, którego głównym założeniem jest opracowanie i opracowanie wdrożenia programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego).

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013.

III Zakres działań przewidzianych do realizacji w partnerstwie

Partnerstwo przewiduje realizację przez jednostkę badawczo-rozwojową następujących działań:
a. opracowanie założeń do programu w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego). Przedmiotowy program będzie obejmował następujące jednostki chorobowe: nowotwór nerki, nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór gruczołu krokowego;
b. opracowanie projektu programu w ww. zakresie;
c. opracowanie analizy obecnej sytuacji epidemiologicznej w ww. zakresie;
d. opracowanie założeń rozwiązań promujących ww. program.

IV Kryteria wyboru Partnera
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność działalności Partnera z celem partnerstwa – max 10 pkt;
2. Ocena koncepcji opracowania programu profilaktycznego, o którym mowa w ogłoszeniu – max 30 pkt;
3. Dotychczasowa działalność podmiotu i jego osiągnięcia w opracowywaniu programów profilaktycznych zakresie wczesnego wykrywania nowotworów i/lub medycyny pracy – max 10 pkt;
4. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków UE – max 10 pkt;
5. Znajomość problematyki wczesnego wykrywania nowotworów – max 10 pkt;
6. Zasoby, którymi podmiot dysponuje – max 30 pkt:
a. zdolności organizacyjne – max 10 pkt,
b. doświadczona kadra mogąca sprawnie zarządzać realizowanymi zadaniami – max 10 pkt,
c. doświadczona kadra mogąca fachowo realizować zadania merytoryczne – max 10 pkt.

V Zasady przesyłania ofert
Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami mogą przesyłać podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, zainteresowane udziałem w realizacji projektu.
Poprzez partnerstwo należy rozumieć wspólną realizację projektu przez beneficjenta i partnerów. Zgodnie z zapisami art.28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, partnerzy w projekcie to: „podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt”.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonymi do niego dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej: dep-pz@mz.gov.pl
oraz pocztą na adres:
Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
w terminie do 21 dni od daty emisji ogłoszenia.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
1. koncepcję opracowania programu, o którym mowa w przedmiotowym ogłoszeniu – dokument tekstowy, złożony w formie elektronicznej (CD) oraz papierowej (format A 4 max. 50 000 znaków liczonych bez spacji),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) lub inny dokument potwierdzający status prawny potencjalnego partnera i umocowanie reprezentujących go osób
3. statut i regulamin organizacyjny jednostki;
4. sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy;
5. oświadczenie o braku zobowiązań dochodzonych tytułem egzekucyjnym,
6. oświadczenie o braku zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec innych podmiotów;
7. wykaz i cv kluczowych ekspertów 4-6 osób, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej 2-4 osób, których udział jest planowany w realizacji projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego projektu, jeżeli dany Partner zostanie wybrany, do realizacji projektu.

VI Inne informacje
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu.
2. negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań w ramach projektu.
3. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
4. odstąpienia od podpisania umowy partnerskiej w przypadku odmowy wpisania projektu do dokumentów programowych lub braku środków na realizację przedsięwzięcia.

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 czerwca 2010 roku


Pobierz pliki:
Formularz zgłoszeniowy


w formacie *pdf

w formacie *rtf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5069 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.