nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.

I Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 50-369 Wrocław;
2. Szpital Uniwersytecki im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2;
3. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. A. Gębali, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2;
4. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265;
5. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, 04 – 730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;
6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr L. Zamenhofa, 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17;
7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębniki 7;
8. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr E. Hankego, 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7;
9. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn;
10. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33;
11. SP Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.
II Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Brak następujących dokumentów:
» Prawidłowego Harmonogramu realizacji zadania (podano nieaktualny termin wykonania badań tj. od 01.07.2009 do 31.12.2009)
2. Instytut Matki i Dziecka; 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a;
Brak następujących dokumentów:
» Informacji o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
» Upoważnienia dla osoby podpisującej dokumenty zawarte w ofercie.
» Harmonogramu realizacji zadania (w dostarczonym dokumencie nie wskazano ram czasowych realizacji zadania)
Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” następujących dokumentów:
» Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» Statut jednostki.
3. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24;,
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» Statut jednostki,
» Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
» Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
4. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
» potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu)


Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci
i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.


O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3120 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.