nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”.Warszawa, dnia 27 maja 2010 r.Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”.

I Lista ofert spełniających warunki formalne:
» SP Szpital Kliniczny nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, Wrocław
II Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
» Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Brak następujących dokumentów:
- Opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania (dostarczona opinia dotyczy prowadzenia Centralnej Bazy Danych dla chłoniaka Hodgkina (HL), którego nie obejmuje przedmiotowe zadanie),
- Harmonogramu realizacji zadania (dostarczony dokument pn. „Harmonogram-Oferta realizacji zadania” uwzględnia prowadzenie Centralnej Bazy Danych dla chłoniaka Hodgkina (HL), którego nie obejmuje przedmiotowe zadanie).

W związku z przedstawieniem dokumentu pn. „Harmonogram-Oferta realizacji zadania”, który uwzględnia prowadzenie Centralnej Bazy Danych dla chłoniaka Hodgkina (HL), którego nie obejmuje przedmiotowe zadanie, Komisja Konkursowa zwraca się z prośbą
o doprecyzowanie Planu rzeczowo finansowego wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych pod kątem realizacji przedmiotowego zadania bez uwzględniania chłoniaka Hodgkina (HL).
» SP Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa

Na następujących dokumentach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” brak daty:
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statut jednostki,
- Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC,
- Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu z zakresu realizacji świadczeń objętych programem).

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3085 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.