nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”Pliki do pobrania
28-07-2010r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
w formacie *pdf


Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania na rok 2010 obejmującego:
Wykonanie projektu oraz organizacja i przeprowadzenie na jego podstawie ogólnopolskiej oraz regionalnej multimedialnej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo.

II. Cele programu pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

Celem ogólnym programu
jest osiągnięcie przez Rzeczpospolitą Polską samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.

Cele szczegółowe programu:
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu krwiodawstwa.
Przełamywanie mitów i stereotypów związanych z oddawaniem krwi.
Pozyskanie dawców pierwszorazowych i zachęcenie do regularnego oddawania krwi.
Edukacja dzieci i młodzieży.

III. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przygotowane wg załącznika nr 1,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie, przygotowane wg załącznika nr 2,
- Zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku, przygotowane wg załącznika nr 3.
- Spełnianiu warunków określonych w części IV ogłoszenia: „Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego”, przygotowane wg załącznika nr 4.
2. 2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
3. Ofertę realizacji programu, na którą składają się następujące zadania:
- opracowanie strategii kreatywnej, zgodnie z założeniami kampanii zamieszczonymi w załączniku nr 6,
- opracowanie strategii medialnej dla założeń opisanych w załączniku nr 6,
- opracowanie kreacyjnych koncepcji przekazu wszystkich elementów kampanii zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 (opis elementów kampanii),
- opracowanie kompleksowego kosztorysu kampanii (planu rzeczowo–finansowego) zgodnie z załącznikami nr 6, 7 i 8 wg załącznika nr 9,
- opracowanie szczegółowego media planu (ujmującego nazwy mediów tj.: tytułu gazet i periodyków, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych oraz szczegółowe dane dotyczące emisji reklamy, takie jak termin, rozmiar czy długość, czasookres, a także jej efektywność i cenę),
- opracowanie harmonogramu realizacji zadania w 2010 roku, zawierającego szczegółowy plan działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii, w tym produkcji i dystrybucji materiałów BTL, ALT na podstawie załącznika nr 7 do niniejszego ogłoszenia. Oferent jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w ramach potrzeb zamawiającego,
- przeprowadzenie badań efektywności kampanii przed i po kampanii zgodnie z opisem tego zadania zawartym w załączniku nr 8.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Oferent przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczną formę poszczególnych elementów kampanii. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego stanowi podstawę do podjęcia działań kampanijnych. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania poszczególnych elementów kampanii wyrazi zgodę na produkcję ich w tej formie, bądź wprowadzi zmiany, które winny być przez Oferenta uwzględnione i naniesione w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania.
4. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem konkursu,
- doświadczeniu w realizacji działań będących przedmiotem konkursu,
- w przypadku zakładów opieki zdrowotnej aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty),
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
- wykaz usług wykonanych w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie trwania tej działalności, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie,
- o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
- doświadczeniu w realizacji zadań promocyjnych z zakresu medycyny, promocji zdrowia, spraw społecznych,
- statut jednostki.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych, przygotowaną wg załącznika nr 10.

IV. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
organizacje mające doświadczenie w zakresie promocji zdrowia,
doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy do realizacji działań edukacyjnych, konferencji prasowych, akcji medialnych, imprez masowych, multimedialnych kampanii społecznych,
doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i dystrybucji różnorodnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup populacyjnych,
doświadczenie w zakresie koordynacji akcji promocyjnych oraz prowadzenia na skalę ogólnopolską kampanii medialnych ze szczególnym uwzględnieniem akcji promocyjnych np. z zakresu medycyny, promocji zdrowia, tematów społecznych,
przedstawienie minimum jednej referencji dotyczącej należytego wykonania usługi polegającej na wykonaniu projektu oraz organizacja i przeprowadzeniu na jego podstawie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.

V. Kryteria oceny ofert:
spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu,
posiadane doświadczenie, umiejętności oraz potencjał osobowy do realizacji działań edukacyjnych, konferencji prasowych, akcji medialnych, imprez masowych, multimedialnych kampanii społecznych,
projekt multimedialnej kampanii obejmujący kompleks działań reklamowych ATL, BTL oraz ewentualne wydarzenia i rozwiązania z zakresu PR służące promocji idei przyświecającej kampanii,
harmonogram, kosztorys i opis działań w ramach kampanii.

VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Załączniki i inne dołączone dokumenty przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części oferty, powinny mieć nadane numery, a ich zestawienie powinno być dołączone na osobnym piśmie;
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta;
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis;
4. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta;
5. Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych kopertach (lub w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej):
- Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych – z adnotacją na kopercie „Warunki formalne” (załączniki nr. 1,2, 3, 4, 5 i 10 oraz informacje i dane określone w pkt. III/4 ogłoszenia);
- Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. „Dane merytoryczne” – powinna zawierać pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu a nie zawarte w kopercie pierwszej.
6. Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” zadanie „Propagowanie honorowego krwiodawstwa” – kampania ogólnopolska

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: 022 556 49 00, fax.: 022 556 49 30 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2010 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.

VIII. Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta celem zaprezentowania przez Oferenta w siedzibie Zamawiającego przesłanego projektu kampanii. Sposób prezentacji materiałów zależy od Oferenta. Zamawiający dopuszcza formę ustną, elektroniczną lub połączeniu obu tych przekazów;
4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi.
5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy;
6. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu;
7. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Załączniki do ogłoszenia
Załączniki nr 1 do nr 5 oraz załącznik nr 10
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
załącznik nr 8
Załączniki nr 9

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014
Informacja ws. kwoty na realizację powyższego zadnia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4710 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.