nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”Unieważnienie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, dnia 25.06. 2010 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania na 2010 r:
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.

Cele ogólne
Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”, to:
» poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o cukrzycy i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych,
» poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne na rzecz tej grupy chorych oraz poprzez szkolenia pielęgniarek i położnych przygotowujące do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie opracowania projektu ww. akcji promocyjnej. Projekt akcji promocyjnej powinien również przewidywać działania o charakterze ogólnym, ukierunkowane na zmniejszenie różnic regionalnych w zakresie m.in. wiedzy o przyczynach zachorowalności na cukrzycę, objawach, sposobie leczenia i możliwościach wynikających z rozpowszechniania w społeczeństwie postaw prozdrowotnych. Zakłada się, że wszystkie działania powinny mieć zasięg ogólnopolski, ale także uwzględniać aspekt regionalny oraz obejmować możliwie szerokie spektrum odbiorców (organizacje społeczno - zawodowe, szkolnictwo). Projekt akcji powinien m.in. zawierać:
» koncepcję realizacji akcji promocyjnej,
» identyfikację i charakterystykę grupy docelowej,
» charakter i uwarunkowania akcji promocyjnej,
» wskaźniki i mierniki spodziewanych efektów akcji promocyjnej.

Wymagania formalne:
» oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1,

załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

» plan rzeczowo-finansowy, zgodnie z załącznikiem nr 2,

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

» wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
» aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
» statut jednostki,
» informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
» kopię polisy OC,
» pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
» oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
» ofertę realizacji programu zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
» plan rzeczowo-finansowy zawierający:
- harmonogram realizacji zadań,
- szczegółową kalkulację kosztów zadań.
» informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- informację o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia zdrowotnej.
» doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie działań promocyjnych lub doświadczenie w prowadzeniu i realizacji programów społecznych i promocji,
» udokumentowane dysponowanie bazą i kadrą posiadającą niezbędną wiedzę w zakresie diabetologii,
» dysponowanie narzędziami umożliwiającymi wykonanie zadania,
» wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
» doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie działań promocyjnych lub doświadczenie w prowadzeniu i realizacji programów społecznych i promocji,
» dysponowanie bazą i wysoko wykwalifikowaną kadrą gwarantującą sprawnie i fachowo realizację zadania,
» koszt realizacji zadania,
» propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki i treści objętych akcją promocyjną.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załączników 1 i 2 i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania:
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz
do wybranych grup zawodowych”. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej
do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych, zawierających wykaz braków i informację o siedmiodniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Istnieje możliwość uwzględnienia oferty złożonej po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3277 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.