nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD2-08-2010 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”
21-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "POLKARD – „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2010-2012: kardiochirurgia pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2010-07-02OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD” - w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”.
Celem
programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie rehabilitacji w kardiologii obejmuje: zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną umożliwiającej zwiększenie skuteczności rehabilitacji i ograniczenie wzrostu odsetka pacjentów przechodzących na rentę.
Do konkursu mogą przystąpić oddziały kardiologiczne, poradnie kardiologiczne, ośrodki kardiologii inwazyjnej, oddziały kardiochirurgiczne, gdzie prowadzona jest rehabilitacja kardiologiczna.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1
w formacie *pdf
w formacie *rtf

załącznik nr 2
w formacie *pdf
w formacie *rtf

załącznik nr 3
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. kopia polisy OC,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa, niż 3.500,00 PLN,
10. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
11. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
12. informacja o przychodach z innych źródeł jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju.

Wymagania merytoryczne:
1. prowadzenie rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,
2. prowadzenie kompleksowej rehabilitacji (farmakoterapia, kinezyterapia, psychoterapia),
3. prowadzenie działalności dydaktycznej w latach 2008 – 2009,
4. kliniczna charakterystyka rehabilitowanych pacjentów wg załącznika 2 pkt IX,
5. przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w roku 2010.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. stopień spełnienia wyżej zdefiniowanych wymagań stawianych oferentom,
2. ocena danych zawartych w załączniku nr 2.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (Płyta CD) załączników nr 1, 2 i 3 i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2010 – 2012 – Rehabilitacja w kardiologii - Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2010 – 2012 – Rehabilitacja w kardiologii - Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2010-2012 – Rehabilitacja w kardiologii - Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2010 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających wymagania formalne oraz listę ofert niespełniających wymagań formalnych, zawierających wykaz braków i informację o siedmiodniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Istnieje możliwość uwzględnienia oferty złożonej po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy,
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.


Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2810 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.