nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów zadania P04 części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”18.11.2010 r. → Rozstrzygnięcie konkursu na wybór wykonawcy zadania P04.4 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.


Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.4 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.4
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca – jako elementu systemu wspomagania serca.

Zakres zadania obejmuje:
1. Wyposażenie klinik kardiochirurgii współpracujących w realizacji zadania w partię prototypową sterowników przeznaczonych do wykonania pracy badawczej zadania, a wytworzonych na bazie prototypu sterownika opracowanego w przedsięwzięciu P03 Programu pn „Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca”.
2. Przygotowanie procedury stosowania prototypu sterownika do wspomagania serca komorami POLVAD.
3. Zastosowanie prototypu sterownika w procedurze wspomagania serca komorami POLVAD.
4. Ocena stosowania sterownika w aplikacjach klinicznych.
5. Opracowanie metody stosowania pozaustrojowego wspomagania serca z wykorzystaniem przenośnego sterownika do sterowania komór POLVAD dla wdrożenia jej w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Opracowana metoda wspomagania serca komorami POLVAD z wykorzystaniem przenośnego sterownika pulsacyjnych protez serca.
2. Zastosowanie metody w 1 lub 2 ośrodkach klinicznych w kraju.
3. Opracowanie wytycznych w zakresie wykorzystania przenośnego sterownika pulsacyjnych protez serca w leczeniu pozaszpitalnym.

Okres realizacji zadania: 2010

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Potwierdzona możliwość prowadzenia w okresie realizacji zadania wspomagania serca pozaustrojowym systemem POLCAS, w skład którego wchodzi sterownik przewoźny POLPDU serii 400 oraz komory wspomagania serca POLVAD.


Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie metody wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:

1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji (00-952 Warszawa, ul. Hoża 20) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia
16 sierpnia 2010 z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 Nr 4.4: Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”.
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.


Załączniki:
Karta informacyjna zadania 4.4

Uchwała Nr 58/2010 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Plan Zadaniowo – Finansowy Przedsięwzięć Badawczych

Karty Informacyjne Zadań Badawczych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3622 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.