nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju, ul. Jana Pawła II, 57-320 Polanica Zdrój
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław
4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej Curie 58, 50-369 Wrocław
5. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
7.. SP ZOZ Szpital Wojewódzki, ul. Ognińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
8. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22 -100 Chełm
9. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Dr Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ, ul. Pabianicka 62, 93 -513 Łódź
13. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
14. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr J. Psarskiego, Al. Jana Pawła II 120 A.
15. Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
16. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
17. Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny – 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18;
18. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
19. Szpital Wojewódzki im. Kardynała St. Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
20. Szpital Morski im. PCK – 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1;
21. Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
22. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego – 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26;
23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41 -200 Sosnowiec
24. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze
25. Wojewódzki Szpital Zespolony, ul grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
26. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125 a, 63-300 Pleszew
27. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 1 im. Sokołowskiego, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Niekompletne oferty złożyło 6 Oferentów:
1. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól
Brak następujących dokumentów:
- brak informacji, iż program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informacja o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
- opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
- potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) z zakresu diagnostyki obrazowej.
2. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:
Brak następujących dokumentów:
- brak pełnomocnictwa dla osoby dokonującej potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem,
- brak potwierdzenia o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) – z zakresu diagnostyki obrazowej.
3. Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka, ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz:
Brak następujących dokumentów:
- aktualnej opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinii o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
Brak następujących dokumentów:
- brak podpisu Głównego Księgowego na załączniku nr 2, tj. Zgłoszenie ofertowe oraz załączniku nr 3, tj. Plan rzeczowo-finansowy,
- brak opinii wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w województwie, a także opinii o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
5. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Brak następujących dokumentów:
- pełnomocnictwo do podpisywania dokumentacji w imieniu WIM,
- upoważnienia do podpisywania dokumentacji WIM za zgodność z oryginałem.
6. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
Brak następujących dokumentów:
- oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Ogłoszenie konkursowe 2 czerwca 2010 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4395 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.