nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych30-10-2010r. Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn.„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET”

27-08-2010r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn.„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa 21 lipca 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na lata 2010 - 2011.

Celem zadania jest:
1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują.
» Unowocześnienie lub utworzenie pracowni biologii molekularnej.
» Unowocześnienie lub utworzenie pracowni cytogenetyki.
» Unowocześnienie pracowni cytometrii przepływowej.
» Unowocześnienie pracowni hematologii.
2. Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki.
» Tworzenie lub unowocześnianie sal chorych oraz izolatek zaopatrzonych co najmniej w system odwróconej izolacji.
3. Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.
» Uzupełnienia niezbędnej aparatury w zakresie pobierania komórek do przeszczepu z krwi obwodowej lub szpiku. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń EBMT i JACIE.
» Uzupełnienia aparatury oraz w zakresie krwioprezerwacji i przechowywania komórek do przeszczepu z uwzględnieniem wymogów stawianych takim pracowniom. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń obowiązujących w Polsce, oraz zaleceń EBMT i JACIE.
» Utworzenie stanowisk pracy lub uzupełnienia aparatury potrzebnej do monitorowania chimeryzmu oraz rekonstytucji immunologicznej po przeszczepach alogenicznych. Dostosowanie organizacji, wyposażenia i procedur do zaleceń EBMT i JACIE.
4. Udoskonalenie systemu prowadzenia prospektywnych programów epidemiologicznych i terapeutycznych w ośrodkach hematologicznych i onkologicznych zrzeszonych w PALG i PLRG.
» Prowadzenie baz danych.
» Aktualizacja i obsługa systemu informacji internetowej.
» Prowadzenie strony PALG i łączy w stronę innych grup badawczych i utrzymywanie stałego kontaktu.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
» Oświadczenie o udziale własnym lub/i organu założycielskiego Oferenta w kosztach przy zakupie aparatury (nie mniej niż 15% wartości).
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji przedmiotowego zadania.
4. Dwa oddzielne Plany rzeczowo – finansowe na rok 2010 i 2011 sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
» Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
» Statut jednostki,
» Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych przez komórki właściwe, w których prowadzone jest leczenie i diagnostyka białaczek),
» Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie: hematologii bądź transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej Oferenta aparatury spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom.
8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.
9. Szczegółowy kosztorys dotyczący badań epidemiologicznych i terapeutycznych oraz program edukacyjny promujący profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.
10. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych białaczek u dorosłych (lata 2003-2009), dorobek w zakresie działalności edukacyjnej (szkolenia, konferencje) odnoszącej się do diagnostyki i leczenia białaczek (lata 2003-2009), udział w programach terapeutycznych prowadzonych w ramach PALG, posiadanie certyfikatów.
11. Dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.
Cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu medycznego i aparatury nie może być niższa niż 10 000 zł.
Realizatorem zadania może być:

1. dla zadania nr 2 („Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki”). jednostka prowadząca leczenie ostrych białaczek posiadająca w strukturze oddziały lub inne komórki organizacyjne leczące chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego– Niezbędne wskazanie komórek organizacyjnych zajmujących leczeniem nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w tym w szczególności białaczek ostrych.
2. dla zadania nr 3 („Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.”) jednostki przeznaczone do wykonywania procedur transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych. Niezbędne wskazanie liczby wykonanych w roku 2009 transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczych.
3. dla zadań 1 i 4 (1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury oraz szkoleniem osób, które ją obsługują. 4. Udoskonalenie systemu prowadzenia prospektywnych programów epidemiologicznych i terapeutycznych w ośrodkach hematologicznych i onkologicznych zrzeszonych w PALG i PLRG) jednostki posiadające odziały lub inne komórki organizacyjne prowadzące leczenie chorych z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego w tym w szczególności białaczek ostrych, oraz transplantacje szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych.
4. jednostka posiadająca udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienia przez Oferenta wymagań określonych jak wyżej wykazane w załączniku nr 4.
2. Pozytywna opinia konsultanta krajowego wojewódzkiego (onkologii lub hematologii lub transplantologii) potwierdzająca spełnienie wymagań określonych w konkursie.
3. Oświadczenie o nie wnioskowaniu zakupu zamawianego wyposażenia w ramach programu POLGRAFT.
4. Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» statutu jednostki,
» formy elektronicznej Oferty (Płyta CD)
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” na lata 2010-2011.

Uwaga!

1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie 20 sierpnia 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5392 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.