nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”
w formacie *pdf
w formacie *rtf


Warszawa, dnia 27.07.2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania na 2010 r. pn.: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania na rok 2010, obejmującego opracowanie projektu akcji promocyjnej o charakterze ogólnopolskim, w zakresie wiedzy o przyczynach zachorowalności na cukrzycę, objawach, sposobie leczenia i możliwościach wynikających z rozpowszechniania w społeczeństwie postaw prozdrowotnych, obejmującej możliwie szerokie spektrum odbiorców (organizacje społeczno - zawodowe, szkolnictwo).

II. Wymagania formalne stawiane oferentom:
1. oświadczenia o: prawdziwości danych zawartych w ofercie. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego,
2. dane identyfikujące oferenta, określone w załączniku nr 1,

załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

3. plan rzeczowo-finansowy, zgodnie z załącznikiem nr 2,

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

4. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
5. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
8. kopię polisy OC,
9. pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.

III. Wymagania merytoryczne stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadania w ramach programu zdrowotnego:
koncepcja i strategia planowanej akcji promocyjnej,
identyfikacja i charakterystyka grupy docelowej,
opis przedmiotu akcji promocyjnej, jej charakter i uwarunkowania,
harmonogram realizacji zadań w roku 2010, zawierający szczegółowy plan działań,
wskaźniki i mierniki spodziewanych efektów akcji promocyjnej, w tym cele i korzyści,
informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze oferenta, zapewniających wykonanie zadania,
udokumentowane doświadczenie w realizacji działań promocyjnych lub w prowadzeniu i realizacji programów o charakterze społecznym,
udokumentowane dysponowanie bazą i kadrą posiadającą niezbędną wiedzę w zakresie diabetologii,
dysponowanie narzędziami umożliwiającymi wykonanie zadania,
plan rzeczowo-finansowy zawierający szczegółową kalkulację wszystkich zadań.

IV. Kryteria oceny ofert:
doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i dystrybucji różnorodnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup populacyjnych,
dysponowanie bazą i wysoko wykwalifikowaną kadrą gwarantującą sprawnie i fachowo realizację zadania,
koszt realizacji zadania,
propozycja oferenta dotycząca doboru tematyki i treści objętych akcją promocyjną.

V. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (płyta CD). Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załączników 1 i 2 i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2010 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wykaz braków i informację o siedmiodniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania przez oferenta terminu złożona oferta podlega odrzuceniu. Istnieje możliwość uwzględnienia oferty złożonej po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4307 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.