nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia uzupełniające konkurs ofert na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”Warszawa, 2010.08.10OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”w zakresie zadań na 2010 rok, dotyczących utworzenia:

ambulatorium dla sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej.

Celem ogólnym programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej osób chorych psychicznie, (wobec których wydane zostały prawomocne orzeczenia sądowe o zastosowaniu izolacyjnego środka zabezpieczającego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Osoby te ze względu na przebieg choroby, w trakcie której dokonały czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości, wymagają specjalnych warunków leczenia w dostosowanych oddziałach psychiatrycznych.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, związane z adaptacją pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach ambulatoryjnych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu wyłącznie w zakresie dostosowania zakładów ambulatoryjnych do warunków umożliwiających leczenie osób wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, określonych w przepisach dotyczących wymagań technicznych i sanitarnych pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej (w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych).

Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie.

Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności: rodzaj możliwych do wykonania zadań,
-
- harmonogram realizacji zadań w roku 2010,
- szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
określenie liczby skazanych, którzy będą mogli korzystać z terapii prowadzonej w zakładzie ambulatoryjnym,
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. spełnianie wymogów formalnych;
2. proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w ambulatorium lub poradni,
3. łączny koszt utworzenia ambulatorium;
4. istnienie na terenie województwa innych zakładów danego rodzaju;
5. planowany termin uruchomienia ambulatorium.

Wybór dokonywany będzie w sposób następujący:
W przypadku podania w ofertach jednakowego kosztu utworzenia nowego miejsca lub w sytuacji, gdy ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie została wybrana oferta o niższym koszcie utworzenia nowego miejsca, wybrana zostanie oferta o niższym łącznym koszcie utworzenia ambulatorium/poradni.
Spośród ofert, w których łączny koszt utworzenia ambulatorium różni się o nie więcej niż 15% niższej z kwot, wybrana zostanie oferta utworzenia tego typu zakładu z terenu województwa, w którym nie funkcjonuje zakład danego rodzaju lub w którym liczba mieszkańców przypadających na 1 miejsce w zakładzie jest niższa.
W przypadku braku możliwości wyboru oferty w opisany powyżej sposób, wybrana zostanie oferta, która zakłada wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających tych warunków, zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych.
2) Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący: Konkurs – Program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs - program „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2010 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3904 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.