nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychOgłoszenia o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 12 sierpnia 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania w 2010 roku.

Celem zadania jest:
1. zwiększenie wykrywalności nowotworów złośliwych we wczesnych stadiach zaawansowania u osób dorosłych,
2. poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych u osób dorosłych poprzez szerokie włączenie lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej do procesu radykalnego leczenia onkologicznego.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» prawdziwości danych zawartych w ofercie,
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
3. Przygotowany program i harmonogram szkoleń, zawierający:
zakres tematyczny kształcenia,
optymalny czas kształcenia (liczba godzin) adekwatna do liczby tematów i objętości materiału szkoleniowego, który mają opanować uczestnicy szkolenia.
wskazanie formy szkolenia tj. praktyczna /teoretyczna,
wskazanie miejsca i daty organizacji szkoleń,
wskazanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń.
4. Odrębnie przygotowany Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją szkoleń, wg wzoru określonego w załączniku nr 3
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze jednostki w zakresie realizacji zadań objętych finansowaniem w ramach programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem finansowania,
c) informację na temat posiadanych możliwości organizacyjnych oraz dydaktycznych, doświadczonej kadry naukowej w przedmiotowym zakresie.
wg. wzoru określonego w załączniku nr 2
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
6. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
7. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
8. Statut jednostki.
9. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na wykonywanie świadczeń.
10. Rekomendacje Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie przygotowania jednostki do prowadzenia przedmiotowych szkoleń.
11. Opinie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz przedstawicieli właściwych towarzystw naukowych, tj. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorami szkoleń mogą być podmioty:

1. zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
» uprawnione do prowadzenia odpowiedniego stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
» inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
» inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
2. posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
4. zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, chirurgia onkologiczna, onkologia i hematologia lub innych zawodów medycznych mających zastosowanie w onkologii.
5. posiadające odpowiednią aparaturę diagnostyczną do wykorzystania w razie prowadzenia zajęć praktycznych (działania edukacyjne i szkoleniowe),
6. posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal wykładowych, seminaryjnych,
7. posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym,
8. kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii klinicznej lub chirurgii ogólnej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
9. jednostki zapewniające kadrę dydaktyczną i dostęp do materiałów edukacyjnych w zakresie tematycznym uwzględnionym w organizowanych szkoleniach oraz odpowiednich warunków lokalowych,
10. posiadające opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności dotyczących realizacji tj.: rak jelita grubego i odbytnicy, żołądka oraz trzustki, nowotworów wątroby i dróg żółciowych, jelita cienkiego, dolnej części przełyku, sutka, nadnerczy, gruczołu tarczowego i dużej grupy nowotworów wychodzących z tkanki łącznej czy śledziony,
11. jednostka deklarująca możliwość przeszkolenia w okresie koniec września – grudzień 2010 r. co najmniej 100 uczestników z nie mniej niż 5 województw.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie wymagań stawianych Oferentom.
2. Zakres tematyczny szkoleń, nie wybiegający poza ww. wymienione.
3. Koszt szkolenia (cena jednostkowa szkolenia 1 uczestnika nie wyższa niż 1 400 zł.)

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
» statutu jednostki,
» formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
» Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2010 roku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4596 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.