nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych23.12.2010 → Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie realizacji zadań COK
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 18 października 2010 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), oraz podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 4, poz.33) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
i/lub
„Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”

Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata 2010 – 2015 tj.
Centralnego Ośrodka Koordynującego – ośrodka sprawującego nadzór i koordynację programu w skali ogólnopolskiej.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty:
- Koszty osobowe i zadaniowe związane z prowadzeniem koordynacji, nadzoru nad realizacją programów profilaktycznych realizowanych w skali całego kraju.

Celem zadania jest:
Wzrost liczby wykonywanych w Polsce badań skryningowych raka piersi i raka szyjki macicy Wzrost wykrywalności raka piersi raka szyjki macicy we wczesnym stadium zaawansowania choroby, Spadek zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy i raka piersi poprzez: Zapewnienie prawidłowej organizacji skryningów populacyjnych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy w Polsce, w tym realizację następujących działań:
Kontynuację wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet.
Realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz podejmowanie działań zachęcających kobiety do udziału w programach profilaktycznych oraz ułatwiających im możliwość wykonania badań skryningowych
Szkolenia specjalistyczne dla personelu uczestniczącego w realizacji skryningów populacyjnych
Kontrola jakości badań skryningowych.


Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
prawdziwości danych zawartych w ofercie,
zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „”„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku 1.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą propozycję struktury organizacyjnej dla zapewnienia koordynacji ww. programów i realizacji następujących działań, tj:
Kontynuacji wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet.
Realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz podejmowanie działań zachęcających kobiety do udziału w programach profilaktycznych oraz ułatwiających im możliwość wykonania badań skryningowych
Prowadzenia szkoleń specjalistycznych dla personelu uczestniczącego w realizacji skryningów populacyjnych
Kontroli jakości badań skryningowych.
4. Plan rzeczowo – finansowy sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy w skali roku.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
wielkości i strukturze zasobów Oferenta dla potrzeb zapewnienia koordynacji i nadzoru nad realizacją populacyjnego programu roli jednostki w dotychczasowej realizacji - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statut jednostki,
informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej / ginekologii o roli jednostki w realizacji programów profilaktycznych w tym w zapewnieniu badań profilaktycznych w województwie.
8. Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ) z zakresu diagnostyki obrazowej.
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania merytoryczne dla COK
Oferta realizacji zadania zawierająca wykaz i zakres realizacji działań określonych
w programie.
Doświadczenie w koordynacji i zapewnieniu prawidłowej realizacji działań profilaktycznych na terenie całego kraju/ województwa
Posiadanie doświadczenia i potencjału organizacyjnego i lokalowego dla prowadzenia działań w zakresie wdrożenia, koordynacji i monitorowania działań zaproponowanych do realizacji w ramach programu populacyjnego
Zaproponowanie programu szkoleń oraz koordynacja działań w zakresie organizacji szkoleń na terenie całego kraju;
Opracowanie programu i harmonogramu kontroli jakości badań u świadczeniodawców oraz koordynacja realizacji działań kontrolnych badania profilaktyczne
Opracowanie programu i harmonogramu działań medialnych i wdrożanie ich realizacji.
Monitorowanie oraz ewaluacja programu, w tym ocena ilościowa (współczynnik zachorowalności, umieralności, chorobowości, zgłaszalność, rejestr wyników przebadanych kobiet) i jakościowa programu;
Koordynacja i nadzór nad monitorowaniem kobiet z nieprawidłowym wynikiem testu;
Współpraca z NFZ w zakresie realizacji programu.


Realizatorem zadań COK może być jednostka:

Jednostka posiadająca doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych raka piersi i/lub raka szyjki macicy.
Jednostka posiadająca doświadczenie w koordynacji programów zdrowotnych.
Jednostka posiadająca doświadczenie w koordynacji działań w zakresie kontroli jakości badań skryningowych.
Jednostka posiadająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki raka piersi i/lub raka szyjki macicy
Posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział, inną komórkę organizacyjną realizującą badania skryningowe raka piersi i/lub raka szyjki macicy
Dysponująca kadrą specjalistów do realizacji badań skryningowych, prowadzenia szkoleń specjalistycznych realizacji kontroli jakości badan skryningowych :

Kryteria wyboru COK:
przedstawienie wizji funkcjonowania całego systemu programu na kolejne lata w granicach dotychczas przyznawanych środków finansowych na realizację programu,
dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniająca najwyższy poziom realizacji programu, w tym co najmniej 1 osoba z wykształceniem medycznym, posiadająca doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych.

w ramach powyższego niezbędne jest przedstawienie w Ofercie na COK następujących informacji dotyczących:
1. Dotychczasowych dokonań jednostki w realizacji Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w tym
Liczba wykonanych badań profilaktycznych raka piersi i/lub raka szyjki macicy na terenie województwa, z którego pochodzi Oferent.
Liczba wykonywanych w przez jednostkę badań profilaktycznych w latach 2006-2009 i przewidywane wykonanie w roku 2010.
Liczba i rodzaj działań podjętych przez jednostkę w zakresie poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne
Liczba i rodzaj prowadzonych przez jednostkę szkoleń specjalistycznych w latach 2006-2010
Liczba przeszkolonych osób (w jakim zakresie) w ramach populacyjnego programu przez jednostkę.
2. Możliwości zapewnienia składu osobowego bazy lokalowej dla potrzeb realizacji zadań programu populacyjnego.
3. Posiadania urządzeń biurowych do wykorzystania dla potrzeb realizacji zadań populacyjnego programu.
4. Skład osobowy zespołu wraz ze wskazaniem wykształcenia i dorobku w przedmiotowym zakresie.
5. Plan działań i wizja funkcjonowania programu i działań dla COK i WOK w następnych latach realizacji programu.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.

1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
statutu jednostki,
formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).


Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i/lub Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.


Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2010 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4655 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.